Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie systemów oczyszczania ścieków
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-610-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bożęcka Agnieszka (gala@agh.edu.pl)
Module summary

Zasady projektowania układów technologicznych oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z uwzględnieniem: składu i przepływu ścieków; doboru urządzeń i ich parametrów; wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i sprawności działania oczyszczalni. Zasada działania i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. IKS1A_K01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie opracowania projektu. IKS1A_K02 Execution of a project,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opisać ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. IKS1A_U04, IKS1A_U01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania (omawianych) ścieków oraz obliczyć ich parametry pracy i wymiarowania. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi obliczyć ilość ścieków, ładunki i stężenie zanieczyszczeń dla ścieków socjalno – bytowych. IKS1A_U04, IKS1A_U03 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_U004 Student samodzielne opracowuje koncepcję układu technologicznego oczyszczalni ścieków na podstawie zadanych parametrów. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna procesy i technologie oczyszczania ścieków. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna zasady projektowania oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05 Execution of a project
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu urządzeń stosowanych do oczyszczania ścieków. IKS1A_W01, IKS1A_W05 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student zachowuje postawę etyczną w trakcie opracowania projektu. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać zespół urządzeń do oczyszczania (omawianych) ścieków oraz obliczyć ich parametry pracy i wymiarowania. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć ilość ścieków, ładunki i stężenie zanieczyszczeń dla ścieków socjalno – bytowych. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student samodzielne opracowuje koncepcję układu technologicznego oczyszczalni ścieków na podstawie zadanych parametrów. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna procesy i technologie oczyszczania ścieków. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady projektowania oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu urządzeń stosowanych do oczyszczania ścieków. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Pojęcia podstawowe z zakresu technologii oczyszczania ścieków. Procesy stosowane przy oczyszczaniu ścieków. Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków – przypomnienie wiadomości.

Dane wyjściowe do projektowania oczyszczalni ścieków (ilość i charakterystyka ścieków, wymagana jakość ścieków oczyszczonych i sprawność działania oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych).

Mechaniczne oczyszczanie ścieków (kraty i sita, piaskowniki, osadniki). Zasady doboru urządzeń. Sposoby obliczania krat. Sposoby obliczania piaskowników i zasady ich projektowania. Rodzaje i zasady projektowania osadników.

Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Podstawy procesów i zasady projektowania urządzeń.

Biologiczne oczyszczanie ścieków. Rodzaje złóż i zasady ich projektowania. Urządzenia osadu czynnego. Teoretyczne podstawy obliczeń.

Rodzaje osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, ich charakterystyka i właściwości. Bilansowanie ilości osadów.

Sposoby i urządzenia do przeróbki osadów ściekowych. Teoretyczne podstawy obliczeń.

Zasada działania i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Project classes (15h):

Obliczanie ilości ścieków, ładunków i stężenia zanieczyszczeń dla ścieków socjalno – bytowych.

Obliczanie parametrów pracy i wymiarowanie urządzeń do oczyszczania ścieków: m.in. kraty, piaskowniki, osadniki, komory flokulacji, komory osadu czynnego, złoża biologiczne.

Wyliczanie ilości osadów powstających w oczyszczalni ścieków. Obliczenia parametrów pracy i wymiarowanie komór stabilizacji tlenowej i beztlenowej.

Samodzielne opracowanie koncepcji układu technologicznego oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z uwzględnieniem składu i przepływu ścieków, doboru urządzeń i ich parametrów, wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i sprawności działania oczyszczalni – dane do projektu podaje prowadzący.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń projektowych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach (podstawowym i dwóch poprawkowych).

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach projektowych i pozytywna ocena z:
- kolokwium zaliczeniowego z wykładów,
- projektu.

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, która obejmuje:
- wartość merytoryczną projektu,
- poprawność wykonanych obliczeń,
- sposób prezentacji projektu.

W ramach wszystkich form zaliczania przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionych, student powinien odrobić zajęcia projektowe w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Kiedy nie ma możliwości odrobienia tych zajęć, innym sposobem wyrównania zaległości jest opracowanie zadań ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia.
Jeżeli student opuścił więcej niż 50% ćwiczeń projektowych (z powodu nieobecności usprawiedliwionych) nie może uzyskać zaliczenia z przedmiotu (nie może być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii oraz technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Recommended literature and teaching resources:

1. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie. Przykłady obliczeń. Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010.
2. Karamus Ł.: Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja. Krosno, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 2017.
3. Imhoff K. R., Bode H., Evers P.: Przykłady projektów komunalnych oczyszczalni ścieków. Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2000.
4. Bernacka J., Pawłowska L., Krobski A.: Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2001.
5. Stańko G., Heidrich Z.: Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków. Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2007.
6. Rosen P.: Przydomowe oczyszczanie ścieków. Warszawa, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 2002.
7. Malej J., Piekarski J.: Wykorzystanie techniki komputerowej do projektowania i eksploatacji wysokosprawnych oczyszczalni ścieków. Koszalin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005.
8. Anielak A. M.: Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
9. Sanak-Rydlewska S.: Metody oczyszczania ścieków miejskich. Wydawnictwa AGH, 2009.
10. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część I. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2010.
11. Gala A., Hołda A., Kisielowska E., Młynarczykowska A., Sanak-Rydlewska S.: Technologia Wody i Ścieków. Ćwiczenia Laboratoryjne. Część II. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: The use of ion exchangers for removing cobalt and nickel ions from water solutions. Archives of Mining Sciences, 2018, 63/3, 633–646.
2. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Research of Co2+ ions removal from water solution by using ion exchangers. Mineral Resources Management, 2018, 34/3, 85–97.
3. Bożęcka A., Surdek A., Bożęcki P.: Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych. Przemysł Chemiczny, 2018, 97/9, 1565–1568.
4. Bożęcka A., Sanak-Rydlewska S.: Usuwanie jonów Ni2+ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/9, 1945–1947.
5. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymi. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/8, 1771–1774.
6. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów Pb2+ i Cd2+ z roztworów wodnych na sorbentach organicznych. Przemysł Chemiczny, 2017, 96/3, 575–579.
7. Bożęcka A., Bożęcki P., Sanak-Rydlewska S.: Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic waste. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2016, 52/1, 380 – 396.
8. Bożęcka A., Orlof-Naturalna, Sanak-Rydlewska S.: Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by usin ion exchaneg resin C 160. Mineral Resources Management, 2016, 32/4, 129–139.

Additional information:

Brak