Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zagrożenia mikrobiologiczne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-613-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Hołda Anna (turno@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest poznanie zagrożeń mikrobiologicznych środowiska wewnętrznego związanych
z zastosowaniem różnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne przyjmując w nim różne role.Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. IKS1A_K01, IKS1A_K02 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi opracować sprawozdanie z wykonanych doświadczeń podając własne obserwacje procesów oraz wnioski. Student ma świadomość z zakresu aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. Student respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, jest rzetelny i postępuje uczciwie, zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. IKS1A_K01, IKS1A_K02 Report
Skills: he can
M_U001 Umie wykonać preparaty mikroskopowe bakteryjne i grzybowe oraz zidentyfikować je do rodzaju. IKS1A_U03 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 Potrafi rozpoznać źródła i czynniki wpływające na emisję i rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. Potrafi ograniczyć rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dokonać poboru próbek powietrza oraz materiału biologicznego z systemów wentylacyjnych IKS1A_U03, IKS1A_U02 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U004 Potrafi odczytać i opracować wyniki przeprowadzonych badań analitycznych. IKS1A_U02 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zagrożenia mikrobiologiczne w budynkach spowodowane złym funkcjonowaniem wentylacji i klimatyzacji IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Zna metody pomagające w zapewnieniu odpowiednich warunków higienicznych wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Zna zalecenia dotyczące kontroli czystości systemów wentylacyjnych - ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych zarówno nowych, jak i już użytkowanych IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W004 Zna metody oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia instalacji. Zna wpływ czynników biologicznych i na zdrowie człowieka. Zna wpływ parametrów cieplno-wilgotnościowych na wzrost zagrożenia mikrobiologicznego w środowisku wewnętrznym. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne przyjmując w nim różne role.Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi opracować sprawozdanie z wykonanych doświadczeń podając własne obserwacje procesów oraz wnioski. Student ma świadomość z zakresu aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. Student respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu, jest rzetelny i postępuje uczciwie, zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykonać preparaty mikroskopowe bakteryjne i grzybowe oraz zidentyfikować je do rodzaju. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozpoznać źródła i czynniki wpływające na emisję i rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. Potrafi ograniczyć rozprzestrzenianie mikroorganizmów wskaźnikowych z systemów dystrybucji powietrza. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać poboru próbek powietrza oraz materiału biologicznego z systemów wentylacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi odczytać i opracować wyniki przeprowadzonych badań analitycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zagrożenia mikrobiologiczne w budynkach spowodowane złym funkcjonowaniem wentylacji i klimatyzacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody pomagające w zapewnieniu odpowiednich warunków higienicznych wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zalecenia dotyczące kontroli czystości systemów wentylacyjnych - ogólne wymagania i procedury niezbędne do oceny i utrzymywania czystości systemów wentylacyjnych przewodowych zarówno nowych, jak i już użytkowanych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia instalacji. Zna wpływ czynników biologicznych i na zdrowie człowieka. Zna wpływ parametrów cieplno-wilgotnościowych na wzrost zagrożenia mikrobiologicznego w środowisku wewnętrznym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Warunki rozwoju zanieczyszczeń biologicznych i ich podstawowe źródła.
2. Wpływ systemów wentylacyjnych na zanieczyszczenia mikrobiologiczne w środowisku wewnętrznym obiektów budowlanych.
3. Wpływ mikroklimatu środowiska na rozwój drobnoustrojów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji.
4. Biokorozja elementów systemu dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych materiałów budowlanych.
5. Charakterystyka zagrożeń mikrobiologicznych w budynkach spowodowanych złym funkcjonowaniem wentylacji i klimatyzacji.
6. Metody oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia instalacji.
7. Syndrom chorego budynku.

Laboratory classes (15h):

1. BHP laboratorium mikrobiologicznego
2. Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza
- pobieranie próbek metodą sedymentacyjną
- pobieranie próbek metodą zderzeniową/filtracyjną
3. Ocena czystości pobranego powietrza
- ilościowa analiza mikrobiologiczna płytek po inkubacji
4. Analiza jakościowa próbek powietrza
- określenie przynależności systematycznej pleśni
- identyfikacja taksonomiczna bakterii

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku zajęć laboratoryjnych do uzyskania zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń, oddanie sprawozdań i zaliczenie kolokwium.Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje treści wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.
W ramach zaliczenia przedmiotu nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

50% kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych, 20% aktywność na zajęciach, 30% ocena ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrabiania zajęć laboratoryjnych z inną grupą realizującą dany zakres materiału po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na przedmiot Podstawy biotechnologii w inżynierii środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

1) Dutkiewicz J., Górny R.L., Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. , t. 53, Medycyna Pracy, 2002, s. 29-39

2) Górny R, Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych., t. 3(41), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, s. 17-39

3) Charkowska A.,, Zanieczyszczenia w instalacjach klimatyzacyjnych i metody ich usuwania, I.P.P.U MIASTA Gdańsk, 2003, s. 1-223

4) Charkowska A., Mijakowski, M. Sowa J., Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach., Dashofer Warszawa, 2005, s. 1-300

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Hexavalent chromium accumulation by microscopic fungi — Akumulacja jonów Cr(VI) przez grzyby mikroskopowe / Anna HOŁDA // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 45–56.
2. Influence of heavy metals on soil microflora — Wpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78.
3. Participation of microorganisms in effluent transformation — Udział mikroorganizmów w przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA// Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86
4. Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methods Usuwanie metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104.

Additional information:

None