Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy zaopatrzenia w wodę
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-615-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy projektowania, wykonywania oraz eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zdaje sobie sprawę z skutków zmian parametrów w sieci wodociągowej oraz ich wpływu na zapewnienie gwarantowanych parametrów dyspozycyjnych u użytkowników sieci wodociągowej IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Examination,
Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić poprawność przyjętych założeń projektowych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Examination,
Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Project
M_U002 Potrafi zaproponować wariantowe rozwiązania alternatywne i przewidywać rezultaty zmian w działaniu sieci dystrybucji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Examination,
Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Report,
Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie potrzeb wodno-gospodarczych różnych typów użytkowników sieci wodociągowej IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Examination,
Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie metodyki doboru elementów sieci wodociągowej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Examination,
Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie własności materiałów stosowanych w systemach dystrybucji wód oraz ich wpływu na parametry hydrauliczne systemu IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Essays written during classes,
Test results,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zdaje sobie sprawę z skutków zmian parametrów w sieci wodociągowej oraz ich wpływu na zapewnienie gwarantowanych parametrów dyspozycyjnych u użytkowników sieci wodociągowej + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić poprawność przyjętych założeń projektowych + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować wariantowe rozwiązania alternatywne i przewidywać rezultaty zmian w działaniu sieci dystrybucji + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie potrzeb wodno-gospodarczych różnych typów użytkowników sieci wodociągowej + - + + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie metodyki doboru elementów sieci wodociągowej + - + + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie własności materiałów stosowanych w systemach dystrybucji wód oraz ich wpływu na parametry hydrauliczne systemu + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
Podstawy projektowania, wykonywania oraz eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę

Elementy systemów zaopatrzenia w wodę(1). Obliczanie zapotrzebowania na wodę (2). Ujęcia wód powierzchniowych. Ujęcia wód podziemnych (2). Rodzaje, budowa ujęć wód podziemnych. Podstawy projektowania ujęć wód podziemnych (2). Studnie wiercone. Ujęcia infiltracyjne. Strefy ochronne ujęć wód (2). Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej (2). Systemy wodociągowe (2). Gromadzenie wody – sieciowe zbiorniki wyrównawczo-retencyjne. Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej (2)

Laboratory classes (15h):
Metody i techniki pomiarowe, przetwarzanie danych pomiarowych i wnioskowanie

Inwentaryzacja sieci wodociągowej. Określanie nominalnych strat hydraulicznych (4).
Wyznaczanie charakterystyk pomp w miejscu ich pracy (2).
Określanie zasięgu oddziaływania ujęcia studziennego (2).
Wyznaczanie parametrów geohydraulicznych ośrodka wodonośnego (2).
Określanie strat hydraulicznych rzeczywistych w sieci wodociągowej (2).
Zaliczenie sprawozdań (1)

Project classes (15h):
Projektowanie elementów sieci wodociągowej

Projekt ujęcia studziennego (5).
Projekt rurociągu magistralnego (5).
Projekt zbiornika retencyjno-wyrównawczego (4).
Zaliczenie projektów (1)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena testu zaliczeniowego.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są pozytywne ocena z wszystkich projektów realizowanych w trakcie zajęć.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zrealizowanie wszystkich ćwiczeń w laboratorium, przedstawienie sprawozdań z ćwiczeń udział w dyskusji z prowadzącym zajęcia oraz uzyskanie oceny pozytywnej z wszystkich sprawozdań.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskaną z wykładu, ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uzgodnienia z prowadzącym terminu uczestniczenia w zajęciach innej grupy.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do uzgodnienia z prowadzącym sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu: Gospodarka wodna i ochrona wód.

Recommended literature and teaching resources:

1. Mielcarzewicz Edward Włodzimierz, Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, Wyd. Arkady, 2000
2. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E., Miszta-Kruk K., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo: OWPW, Wydanie: V popr., 2016
3. Knapik K., Bajer J. – Wodociągi – Wydawnictwo PK. – 2010
4. Gabryszewski T. – Wodociągi – PWN. – 1983
5. Praca zbiorowa pod red. A. Wieczystego – Pompownie wodociągowe – Wydawnictwo PK. – 1999
6. Osuch-Pajdzińska E., Roman M. – Sieci i obiekty wodociągowe – Oficyna Wydawnicza PW. – 2008
7. Budziło B., Wieczysty A. – Projektowanie ujęć wody powierzchniowej – Wydawnictwo PK. – 2007
8. Książynki K., Jeż P., Gręplowska – Tablice do obliczeń hydraulicznych – Wydawnictwo PK. – 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych — [Guidebook of hydraulics studies in geoengineering] / pod red. Krzysztofa POLAKA ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, 1 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733)
Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych – studium przypadku — The evaluation of wells hydraulic efficiency – case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66.
Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania — The diagnostics of groundwater well and pumping system working conditions based on step drawdown test / Krzysztof POLAK, Kamil Górecki // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2016 t. 90 nr 8, s. 285–289.
Efektywność studni odwadniających — Efficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121.
Improvement of drainage wells efficiency / K. POLAK // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/03_SURFACE_MINING_006.pdf

Additional information:

None