Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odpady jako surowce antropogeniczne dla budownictwa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-619-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania odpadów w budownictwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie odzysku w gospodarce odpadami. IKS1A_K04, IKS1A_K02 Activity during classes
M_K002 Rozumie znaczenie odzysku odpadów w budownictwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. IKS1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe badania właściwości odpadów w aspekcie ich stosowania w budownictwie. IKS1A_U03, IKS1A_U02 Report
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania zaczynów i zapraw. IKS1A_U03 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna możliwości wykorzystania odpadów do produkcji materiałów budowlanych. IKS1A_W02, IKS1A_W03, IKS1A_W04 Test
M_W002 Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpadów w budownictwie drogowym. IKS1A_W02, IKS1A_W03, IKS1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie odzysku w gospodarce odpadami. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie odzysku odpadów w budownictwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe badania właściwości odpadów w aspekcie ich stosowania w budownictwie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania zaczynów i zapraw. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości wykorzystania odpadów do produkcji materiałów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpadów w budownictwie drogowym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Odpad a surowiec antropogeniczny. Zasoby surowców antropogenicznych.
Rodzaje i właściwości surowców antropogenicznych w porównaniu do surowców naturalnych.
Zasady i warunki zagospodarowania odpadów/ surowców antropogenicznych.
Pojęcie wskaźnika antropogeniczności.
Aspekty technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wykorzystania surowców antropogenicznych.
Obszary zastosowania surowców antropogenicznych w budownictwie.
Wykorzystanie surowców antropogenicznych w produkcji cementów.
Wykorzystanie surowców antropogenicznych w technologii betonu.
Wykorzystanie surowców antropogenicznych w technologii ceramiki czerwonej.
Odpady i surowce antropogeniczne w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym.

Laboratory classes (15h):
Badania właściwości odpadów w aspekcie stosowania w technologiach produkcji materiałów budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania właściwości odpadów: oznaczanie składu chemicznego, składu ziarnowego, strat prażenia, badania puzolanowości.
Badania właściwości mieszanin wiążących z udziałem odpadów.
Badania właściwości wyrobów ceramicznych z udziałem odpadów.
Badania właściwości geotechnicznych mieszanek z udziałem odpadów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń (średnia arytmetyczna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Kurdowski W., 2018 – Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości. Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Łukowski P., 2016 – Modyfikacja materiałowa betonu.
Jan Małolepszy (redaktor), Marek Gawlicki, Waldemar Pichór, Elżbieta Brylska, Witold Brylicki, Artur Łagosz, Wiesława Nocuń-Wczelik , Marek Petri, Zdzisław Pytel, Wojciech Roszczynialski, Józef Stolecki, Grzegorz Malata, Manuela Reben, 2013 – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd. AGH.
Siddique R., 2008 – Waste Materials and By-Products in Concrete. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74294-4
De Belie N., Soutsos M., Gruyaert E., 2018 – Properties of Fresh and Hardened Concrete Containing Supplementary Cementitious Materials. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70606-1.
El-Badawy S.M., Gabr A.R., El-Hakim R.T.A., 2018 – Recycled Materials and By-Products for Pavement Construction. In: Martínez L., Kharissova O., Kharisov B. (eds) Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., 2018  The elemental composition of biomass ashes as a preliminary assessment of the recovery potential. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34, s. 115–132.
Piotrowski Z., Uliasz-Bocheńczyk A., 2008 – Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 73–86.
Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2001 – Wybrane technologie utylizacji odpadów niebezpiecznych. Czasopismo Techniczne nr 72-77, Kraków, s. 59-67.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 – Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, z. 1, s. 23-42.
Uliasz-Bocheńczyk A., 1999 – Zastosowanie odpadów do utylizacji w betonie. Materiały konferencyjne: Szkoła Gospodarki Odpadami99. Rytro, s. 449-456.
Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A., 2004 – Popioły lotne ze spalania węgli jako pełnowartościowy surowiec mineralny dla przemysłu materiałów budowlanych. Materiały XIV Konferencji z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki Surowcami Mineralnymi. Zakopane, s. 109-130.

Additional information:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.