Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Landfilling and reconstruction of landfills
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-620-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość złożoności problematyki składowania odpadów, a także skutków projektowania inżynierskiego dla środowiska i społeczeństwa. Rozumie wymagania dotyczące odpowiedzialności projektanta. Jest gotów podejmować zadania projektowe. IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Project,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować uproszczony projekt składowiska / obiektu unieszkodliwiania odpadów dla zadanych warunków i rodzaju odpadów wraz z jego podstawowymi instalacjami IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U02 Project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie metod i technologii składowania odpadów rożnych typów IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych dotyczących składowisk odpadów, w tym zasady ich lokalizacji i bezpiecznej eksploatacji. IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W04 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość złożoności problematyki składowania odpadów, a także skutków projektowania inżynierskiego dla środowiska i społeczeństwa. Rozumie wymagania dotyczące odpowiedzialności projektanta. Jest gotów podejmować zadania projektowe. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować uproszczony projekt składowiska / obiektu unieszkodliwiania odpadów dla zadanych warunków i rodzaju odpadów wraz z jego podstawowymi instalacjami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie metod i technologii składowania odpadów rożnych typów + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych dotyczących składowisk odpadów, w tym zasady ich lokalizacji i bezpiecznej eksploatacji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Podstawowe pojęcia i definicje;
Aspekty prawne składowania odpadów;
Zasady lokalizacji składowisk, w tym na terenach eksploatacji górniczej;
Procedury związane z budową i eksploatacją składowisk;
Rodzaje odpadów a metody ich składowania;
Rodzaje składowisk;
Składowiska odpadów komunalnych, budowa i wyposażenie;
Składowiska odpadów niebezpiecznych;
Składowiska odpadów przemysłowych;
Stawy osadowe;
Uszczelnienie oraz elementy konstrukcyjne składowisk;
Zasady i metody rozbudowy składowisk odpadów i stawów osadowych;
Bilans wodny oraz podstawowe elementy systemu obiegu wód na stawie osadowym;
Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów stałych i stawów osadowych;
Przebudowa i likwidacja składowisk nie spełniających przepisów prawnych i standardów ochrony środowiska;

Project classes (15h):
Projekt stawu osadowego

Przedmiotem zajęć jest zaprojektowanie składowiska lub obiektu unieszkodliwiania odpadów dla zadanych warunków (w tym: lokalizacja, teren, rodzaj odpadów).
Projekt obejmuje określenie rozporządzalnej objętości i powierzcnhi obiektu, po trzech okresach jego funkcjonowania, obliczenie bilansu wodnego, zaprojektowanie kształtu i niezbędnej infrastruktury, w tym elementów systemu obiegu wód.
Projekt zawiera część pisemną, obliczeniową oraz rysunkową obejmującą rysunek poglądowy oraz przekrojowy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Ocena wykładu dotyczy oceny stanu wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentowych podczas wykładów oraz omawianych we wskazanych źródłach. Sprawdzenie wiedzy zostanie przeprowadzone na podstawie odpowiedzi na zadane pytania.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jako średnia ważona ocen z kolokwium (40%) oraz z projektu (60%).

Na ocenę projektu będą składały jego walory merytoryczne, w tym wnioski, jakość obliczeń, dokładność i estetyka rysunków. Ponadto pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach, systematyczność w realizacji projektu oraz terminowość jego oddania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności na ćwiczeniach można nadrobić podczas zajęć z inną grupą, z zastrzeżeniem zgodności treści. Jeżeli jest to niemożliwe, student jest zobowiązany uzupełnić zaległości z ćwiczeń w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadami” Wyd. nauk. PWN. Warszawa (wydanie aktualne)
2. Żygadło M.: “Gospodarka odpadami komunalnymi” Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (wydanie aktualne)
3. Eksploatacja składowiska odpadów. LEM PROJEKT S.C., Kraków. Żygadło M. 1998.
4. Łuniewski S. „Bezpieczne składowanie odpadów”, Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2000.
5. Sobczak J. Zapory z materiałów miejscowych PWN Warszawa 1975.
6. Fanti K. Stawy osadowe i składowiska. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1980
7. Wysokiński L. Zasady budowy składowisk odpadów. Poradnik ITB 444/2009, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1. Recykling, 2011 nr 9, s. 26–28.
 2. Kuczyńska I., Nogaj A., Pomykała R. Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2. Recykling, 2011 nr 10, s. 23–26.
 3. Kuczyńska I., Mazurkiewicz M., Pomykała R. Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 2011 nr 10, s. 38–39.
 4. Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego : praca zbiorowa pod red. Stefana Góralczyka; autorzy: Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Beata B. Kłopotek, Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Lutyński, Łukasz Machniak, Zbigniew Piotrowski, Radosław Pomykała, Józef Szafarczyk, Beata Witkowska-Kita, Ewa Żbikowska ; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. — Warszawa : IMBiGS, 2011. 327 s. ISBN: 987-83-86040-20-9
 5. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska; 2011 t. 13 cz. 2, s. 1619–1634.
 6. Pomykała R., Stempkowska A., Łyko P. Rheological properties of slime waste from hard coal processing — Właściwości reologiczne mułu odpadowego z przeróbki węgla. AGH Journal of Mining and Geoengineering, 2012 vol. 36 no. 4, s. 149-158.
Additional information:

Projekt przygotowywany indywidualnie.
Terminy kolokwium: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.