Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowy program użytkowy w sieciach wodociągowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-701-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Module summary

Treść przedmiotu obejmuje zapoznanie się z programem EPANET, służącym do modelowania sieci wodociągowych. W ramach zajęć omawiane są podstawowe funkcjonalności programu pozwalające na samodzielną obsługę oraz budowę prostych modeli sieci wodociągowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z wpływu prawidłowego odwzorowania zagadnienia na poprawność wnioskowania IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Completion of laboratory classes,
Essays written during classes,
Case study
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać cyfrowe mapy topograficzne jako podkłady do odwzorowania sieci wodociągowej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Completion of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project
M_U002 Student potrafi wykorzystywać opcje dostępne w programie komputerowym do wizualizowania efektów odwzorowania sieci wodociągowej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Completion of laboratory classes,
Essays written during classes,
Execution of laboratory classes,
Project,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę obejmującą podstawowe funkcjonalności programu komputerowego. IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresie podstawowych charakterystyk oraz hydraulicznych właściwości elementów sieci wodociągowej. IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą sposobów odwzorowania elementów sieci wodociągowej w programie komputerowym IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in a discussion,
Case study,
Project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student zdaje sobie sprawę z wpływu prawidłowego odwzorowania zagadnienia na poprawność wnioskowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać cyfrowe mapy topograficzne jako podkłady do odwzorowania sieci wodociągowej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać opcje dostępne w programie komputerowym do wizualizowania efektów odwzorowania sieci wodociągowej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę obejmującą podstawowe funkcjonalności programu komputerowego. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresie podstawowych charakterystyk oraz hydraulicznych właściwości elementów sieci wodociągowej. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą sposobów odwzorowania elementów sieci wodociągowej w programie komputerowym - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (15h):
 1. Obsługa programu komputerowego, podstawowe funkcjonalności

  Dostępność programu komputerowego – instalacja. Korzystanie z menu, jednostki miar, dostępne formuły obliczeniowe, skalowanie, układ współrzędnych.

 2. Elementy sieci wodociągowej

  Ujęcia wody, sieciowe zbiorniki retencyjno-wyrównawcze, wodociągi magistralne, pompownie.

 3. Rozbiory wody

  Rozbiór, krzywe nierównomierności rozbioru, ciśnienie, przepływu oraz straty hydrauliczne. Wizualizacja wyników obliczeń komputerowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest samodzielne wykonanie, zadanego przez prowadzącego zajęcia, modelu sieci wodociągowej i prezentacja efektu pracy w terminie podstawowym lub poprawkowym,

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest konsekwencją oceny wykonania zadania wykonywanego w ramach zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej obecności na zajęciach student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach innej grupy laboratoryjnej, a jeśli nie jest to możliwie, samodzielnie uzupełnić zakres wiedzy po uprzedniej konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw hydrauliki oraz obsługi oprogramowania użytkowego pracującego w środowisku MS Windows

Recommended literature and teaching resources:
Ścieranka G., Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych – wybrane aspekty, „Napędy i Sterowanie” 2016, 1, 201, 58–61.

Walski T.M. et al., Advanced water distribution modeling and management, Haestad Methods, Waterbury 2003
Studzinski J., Waternet modelling and model calibration for the waterworks management, „Studia i Materiały PSZW” 2009, t. 24.
Kuś K., Grajper P., Ścieranka G., Identyfikacja strat ciśnienia w rurociągach polietylenowych, „Instal”, 2008, wydanie specjalne, 46–49.
Hołota E., Kowalska B., Kowalski, D., Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej, „Instal” 2013, 9, 61–64.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krzysztof Polak, Kamil Górecki, Karolina Kaznowska-Opala, The Dynamics of Water Wells Efficiency Reduction and Ageing Process Compensation, Water, 1/19. s.117, Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Krzysztof Polak, Kamil Górecki, Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2016/8/5, s. 285-289
Krzysztof Polak, Karolina Kaznowska, Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells, Mine Safety and Efficient Exploitation Facing Challenges of the 21st Century: International Mining Forum 2010, CRC Press, 2010/10/18

Additional information:

None