Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekonomika przedsiębiorstwa
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-704-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa oraz analizowania przebiegu procesów gospodarczych w nich zachodzących

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. IKS1A_K03, IKS1A_K02 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Test,
Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. IKS1A_W04, IKS1A_W03 Test,
Activity during classes,
Execution of exercises
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. IKS1A_W04, IKS1A_W03 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz aktualizowania wiedzy z zakresu ekonomiki. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki.
2. Podstawy prawne, rodzaje i formy organizacyjne przedsiębiorstw.
3. Środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zużycie środków trwałych, metody amortyzacji i ich zastosowanie, mierniki wykorzystania środków trwałych.
4. Gospodarka inwestycyjna.
5. Źródła finansowania środków trwałych, alternatywne formy pozyskiwania środków trwałych. Formy i rodzaje leasingu.
6. Środki obrotowe – pojęcie i ocena efektywności gospodarowania środkami obrotowymi (cykl krążenia a cykl handlowy).
7. Gospodarowanie zasobami pracy – poziom i struktura zatrudnienia, wydajność a pracochłonność, systemy płac i wynagrodzeń.
8. Gospodarka remontowa.
9. Pojęcie nakładów, wydatków i kosztów przedsiębiorstwa.
10. Efektywność, rentowność, zyskowność – miary i wskaźniki oceny.
11. Wskaźniki finansowe.
12. Czas pracy w przedsiębiorstwie
13. Zdolność produkcyjna.
14. Repetytorium.

Auditorium classes (15h):

1. Kompendium pojęć z ekonomiki.
2. Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich zastosowanie.
3. Cykl krążenia środków obrotowych.
4. Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie.
5. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa.
6. Systemy płac i rodzaje wynagrodzeń.
7. Próg rentowności produkcji.
8. Koszty własne przedsiębiorstwa.
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
10. Struktura bilansu.
11. Rachunek zysków i strat.
12. Repetytorium.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Szczegółowe warunki zaliczenia ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu obejmującego zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach audytoryjnych.
Student zachowuje podstawowy termin zaliczenia pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności.
Dopuszczalny jest jeden termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną ze sprawdzianu. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 2004
2. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa 2004
3.Gąsiorkiewicz L.: Ekonomika przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999
4. Pabian A.: Ekonomika przedsiębiorstwa budowlanego. Skrypty Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1996
5. Gałaś Z.: Rachunkowość produkcji. Wyd. G&Z. Kraków 1998
6. Kucharczyk A.: Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1999
7. Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Podstawy ekonomiki przemysłu.PWN. Warszawa 1997
8. Czopek K.: Ekonomika w górnictwie odkrywkowym.Skrypty Uczelniane. Wydawnictwo AGH. Kraków 1991
9. Sekomski K.: Mała encyklopedia ekonomiczna.PWE.Warszawa 1974
10. Korczyn A.: Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego.Wydawnictwo SIGMA. Skierniewice 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Fuksa D.: Wpływ uwarunkowań rynkowych na politykę cenową przedsiębiorstwa W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006: Krynica 13–15 września 2006, s. 127–132.

2. Fuksa D.: Strategie zarządzania cenami i kosztami na przykładzie producentów skalnych surowców drogowych Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 11–12, s. 69–77. Fuksa D.: Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy, 2008, t. 64, nr 7–8, s. 74–85.

3. Fuksa D., Ciszyńska E.: Propozycje wprowadzenia zmian w polskim systemie fiskalnym w aspekcie Zintegrowanej Polityki Produktowej. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, S. 456–462.

4. Fuksa D., Bator A., Ślósarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Przegląd Górniczy, 2012, t. 68, nr 9, s. 18–21.

5. Trzaskuś-Żak B., Fuksa D.: Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnych. Przegląd Górniczy, nr 12, 2015, s. 99–105.

6. Ślósarz M., Fuksa D., Kęsek M., Bator A.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym. Przegląd Górniczy, t. 71 nr 8, 2015, s. 90–93.

Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.