Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of Circular Economy
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-705-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

The course is designed to introduce the current trends in the development of respect for the environment, and in particular the idea of circular economy with the potential for its implementation.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student is aware of the impact of the economy on the environment, the role of innovative activities and the challenges of sustainable development. Student jest świadomy wpływu gospodarki na środowisko, roli działań innowacyjnych oraz wyzwań zrównoważonego rozwoju IKS1A_K01, IKS1A_K02 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 The student is able to carry out the analysis of a given issue in the field of raw materials and waste in the economy and the environment, prepare conclusions and present the results. Student potrafi przeprowadzić analizę danego zagadnienia z zakresu obiegu surowców i odpadów w gospodarce i środowisku, przygotować wnioski oraz zaprezentować wyniki. IKS1A_U04, IKS1A_U03, IKS1A_U05 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi pracować w grupie oraz korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przetwarzać je, analizować i prezentować IKS1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 The student has knowledge about: modern waste management focused on the production of products, the impact of production on the environment, and modern methods of reducing adverse impacts. Student posiada wiedzę na temat: nowoczesnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na wytwarzanie produktów, wpływie produkcji na środowisko, oraz nowoczesnych metodach ograniczania niekorzystnych oddziaływań. IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 The student knows the concept of closed-circuit economy, is familiar with the current challenges in the field of methods and tools for environmental protection Student zna pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, orientuje się w aktualnych wyzwaniach w zakresie metod i narzędzi ochrony środowiska IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W003 The student has knowledge about current trends in the development of civilization, threats resulting from the transformation of the environment, changes in the resource base and climate change, as well as actions aimed at reducing adverse impacts. Student posiada wiedzę na temat aktualnych trendów rozwoju cywilizacji, zagrożeń wynikających z przekształcania środowiska, zmiany bazy zasobowej oraz zmian klimatycznych, a także o działań zmierzających do ograniczania niekorzystnych oddziaływań. IKS1A_W03, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student is aware of the impact of the economy on the environment, the role of innovative activities and the challenges of sustainable development. Student jest świadomy wpływu gospodarki na środowisko, roli działań innowacyjnych oraz wyzwań zrównoważonego rozwoju - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 The student is able to carry out the analysis of a given issue in the field of raw materials and waste in the economy and the environment, prepare conclusions and present the results. Student potrafi przeprowadzić analizę danego zagadnienia z zakresu obiegu surowców i odpadów w gospodarce i środowisku, przygotować wnioski oraz zaprezentować wyniki. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracować w grupie oraz korzystać z różnorodnych źródeł informacji, przetwarzać je, analizować i prezentować - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 The student has knowledge about: modern waste management focused on the production of products, the impact of production on the environment, and modern methods of reducing adverse impacts. Student posiada wiedzę na temat: nowoczesnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na wytwarzanie produktów, wpływie produkcji na środowisko, oraz nowoczesnych metodach ograniczania niekorzystnych oddziaływań. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the concept of closed-circuit economy, is familiar with the current challenges in the field of methods and tools for environmental protection Student zna pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, orientuje się w aktualnych wyzwaniach w zakresie metod i narzędzi ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
M_W003 The student has knowledge about current trends in the development of civilization, threats resulting from the transformation of the environment, changes in the resource base and climate change, as well as actions aimed at reducing adverse impacts. Student posiada wiedzę na temat aktualnych trendów rozwoju cywilizacji, zagrożeń wynikających z przekształcania środowiska, zmiany bazy zasobowej oraz zmian klimatycznych, a także o działań zmierzających do ograniczania niekorzystnych oddziaływań. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Current trends in development and changes in the environment – 2h

  Depletion of resources,
  Demography.
  Climate changes.
  Degradation of the environment.

 2. Concept of circular economy – 3h

  Pillars of circular economy,
  Ideas, guidelines, regulations on a national and international scale
  Scope of necessary changes

 3. Closed circuit in raw material economy – 6h

  Efficiency of raw materials utilization
  Modern waste management – less waste, more products
  Methods, technologies, legal possibilities,
  Anthropogenic index
  Environmental footprint – life cycle analysis of raw materials and products

 4. Efficiency, maintenance, innovation

  Save what you have,
  The role of energy now and in the future,
  Pro-environmental models of energy production,
  Energy intensity and energy efficiency,
  Smart grid and scattered sources,
  Innovations.

Auditorium classes (15h):

Preparation of work on analysis of circular economy solutions in various countries and industries, presentation of results.
Life cycle analysis exercises with selected programs.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu na podstawie pytań dotyczących wymaganych zagadnień.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen z prac realizowanych w grupach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The final evaluation is determined as the arithmetic mean of the test (40%) and the auditorium exercises (60%).
The auditorium exercise rating takes into account: the activity, the substantive value of the paper and the quality and manner of its presentation.

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z kolokwium (40%) oraz z ćwiczeń audytoryjnych (60%).
Ocena ćwiczeń audytoryjnych uwzględnia: aktywność na zajęciach, wartość merytoryczną referatu oraz jakość i sposób jego prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It is allowed not more than 20% of absences on exercises. Absences from exercises can be done on other groups, subject to the compliance of the subject matter of the course. If it is impossible, the student is obliged to supplement the arrears on the exercises in the range determined with the teacher.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:
Will be extended.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa, red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA; Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014. 322 s., ISBN: 978-83-7464-692-5
2. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego. Rocznik Ochrona Środowiska; 2011 t. 13 cz. 2, s. 1619–1634.
3.Pomykała R., Mazurkiewicz M., 2015, Properties of coal gasification wastes essential to determining their impact on the environment. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 24 no. 5, s. 2147–2155.

Additional information:

None