Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The computer program useful for geoengineering
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-708-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności posługiwania się specjalistycznym
oprogramowaniem do projektowania robót inżynierskich. Pozna zasady trójwymiarowego modelowania
powierzchni terenu, budowli ziemnych oraz ich wizualizacji w środowisku VR (wirtualnej rzeczywistości).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi samodzielnie zdobywać odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadania IKS1A_K04 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać niweletę terenu oraz profile przekrojów przez zadane obiekty rysunkowe IKS1A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zaawansowane funkcje wybranego programu typu CAD IKS1A_W01 Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna stosowane w praktyce programy komputerowe w geoinżynierii IKS1A_W02 Execution of laboratory classes
M_W003 Student potrafi przygotować i zarządzać ustawieniami rysunkowymi w programie IKS1A_U01 Execution of laboratory classes
M_W004 Student potrafi tworzyć wizualizację obiektów 3D w środowisku VR IKS1A_U05, IKS1A_U02 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie zdobywać odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać niweletę terenu oraz profile przekrojów przez zadane obiekty rysunkowe - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zaawansowane funkcje wybranego programu typu CAD - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna stosowane w praktyce programy komputerowe w geoinżynierii - - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi przygotować i zarządzać ustawieniami rysunkowymi w programie - - + - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi tworzyć wizualizację obiektów 3D w środowisku VR - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 43 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (15h):

1. Omówienie podstawowych funkcji programu AutoCAD Civil 3D.
2. Struktura i elementy rysunku, podstawowa modyfikacja ustawień rysunku.
3. Tworzenie i edytowanie numerycznych powierzchni terenu i obiektów 3D.
4. Omówienie podstawowych funkcji programu InfraWorks 360.
5. Wizualizacja terenu i obiektów 3D.
6. Rendering w środowisku VR (wirtualna rzeczywistość).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polegało będzie na wykonaniu 5 zadań domowych i przesłaniu ich za
pomocą platformy UPEL AGH do prowadzącego zajęcia. Za każde z poprawnie wykonanych zadań
domowych Student otrzyma 10 pkt. Na ostaniach zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe
obejmujące cały zakres realizowanego na zajęciach materiału. Z kolokwium zaliczeniowego Student
otrzyma max. 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Studenta wynosi więc 100 pkt. W zależności od liczby
uzyskanych punktów wystawiona zostanie ocena:
1) od 90 pkt. bardzo dobry (5.0);
2) od 80 pkt plus dobry (4.5);
3) od 70 pkt. dobry (4.0);
4) od 60 pkt. plus dostateczny (3.5);
5) od 50 pkt. dostateczny (3.0);
6) poniżej 50 pkt. niedostateczny (2.0)
Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego. W terminie poprawkowym
maksymalną liczbą punktów do uzyskania będzie 30 pkt.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie uzupełnić zakres
materiału obejmującego dane zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności
przesłania zadania domowego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

- help programu AutoCAD Civil 3D
- help programu InfraWorks360

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia — [Intelligent lignite opencast mine –
main goals and assumptions] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Przemysław
BODZIONY, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Piotr KULINOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.] // W: III Polski Kongres
Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk. Tadeusz A. Przylibski ;
Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 226–228. — Referat wygłoszony w ramach
konferencji: Inteligentna kopalnia

Additional information:

W celu wykonania zadań domowych niezbędne będzie korzystanie z komputera z dostępem do
internetu. Szczegóły dotyczące instalacji programu, pobrania licencji do programu AutoCAD Civil 3D oraz InfraWorks 360 zostaną podane przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach.