Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ekonomika i organizacja procesów inwestycyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-717-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Utrata Arkadiusz (utrata@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami organizacji procesu realizacji projektów
inwestycyjnych oraz przygotowanie do prowadzenia analiz związanych z ocenę tych projektów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe IKS1A_K03, IKS1A_K01 Test,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa IKS1A_K03, IKS1A_K01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego IKS1A_U04, IKS1A_U05 Test,
Activity during classes
M_U002 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych IKS1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania IKS1A_U04, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych IKS1A_W03, IKS1A_W04 Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
M_W002 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych IKS1A_W02, IKS1A_W03, IKS1A_W04 Test,
Activity during classes
M_W003 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych IKS1A_W02, IKS1A_W03 Participation in a discussion,
Case study,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie śledzić zmiany w działalności gospodarczej oraz podejmować decyzje prorozwojowe + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać kreatywnie w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie analizować wpływ określonych czynników na ekonomiczną efektywność projektu inwestycyjnego + + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzać ocenę projektów inwestycyjnych + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zidentyfikować i ocenić strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie racjonalnych kierunków inwestowania + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna strukturę procesów inwestycyjnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy organizacji procesu realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systematyka pojęć związanych z inwestycjami. Rodzaje inwestycji. Umiejscowienie inwestycji w bilansie przedsiębiorstwa. Inwestycje w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych.
2. Struktura i analiza procesu inwestycyjnego. Okres życia projektu inwestycyjnego. Faza przedinwestycyjna. Faza inwestycyjna. Faza operacyjna. Metody planowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
4. Wybrane zagadnienia dotyczące zawierania kontraktów w obrocie inwestycyjnym.
5. Źródła finansowania inwestycji. Środki własne. Środki obce (zewnętrzne). Leasing środków trwałych.
6. Wybrane elementy rachunku efektywności inwestycji.
7. Amortyzacja nakładów inwestycyjnych. Metody amortyzacji. Stawki amortyzacji.

Auditorium classes (15h):

1. Wartość przyszła i bieżąca inwestycji. Wartość przyszła i bieżąca regularnych dochodów z inwestycji. Wartość bieżąca netto. Wskaźniki przyrostu kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji. Wewnętrzna, zewnętrzna i składana stopa zwrotu.
2. Oprocentowanie kapitału. Inflacja a stopa procentowa. Nominalna, realna i efektywna stopa procentowa. Wpływ inflacji na zmianę wartości kapitału w czasie
3. Spłata długu w ratach kapitałowych o stałej wysokości. Spłata długu w stałych kwotach płatności. Rachunek rent kapitałowych. Efektywny koszt kredytu. Oprocentowanie wkładów i lokat bankowych.
4. Zasady doboru metod oraz stawek amortyzacyjnych do wybranych grup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5. Ekonomiczna ocena efektywności wybranych projektów inwestycyjnych związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia:
- ćwiczenia audytoryjne: ocena z kolokwium,
- wykłady: kolokwium pod koniec zajęć lub opracowanie pracy semestralnej na z góry zadany temat przez prowadzącego wykład; podczas kolokwium studenci będą musieli odpowiedzieć na 3 losowo wybrane pytania, z zagadnień omawianych na wykładach,
- wysokość zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń audytoryjnych i wykładów będzie uzależniona od terminu ich uzyskania (termin podstawowy czy poprawkowy).
Liczba przewidywanych terminów zaliczeń:
- ćwiczenia audytoryjne: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy ; jeżeli student opuścił więcej niż 20% zajęć, student może być niedopuszczony do kolokwium,
- wykłady: 1 termin podstawowy oraz 1 termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z ćwiczeń audytoryjnych + 0,5 oceny z kolokwium z wykładów (lub 0,5 oceny z pracy semestralnej)
Aktywność na wykładach będzie premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności:
- ćwiczenia audytoryjne: odrobienie z inną grupą, a przy braku takiej możliwości opracowanie konspektu (referatu) na uzgodniony temat.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Behrens W., Hawranek P. M.: „Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility” – UNIDO, Warszawa 1993,
2. Manikowski A., Torapata I.: „Ocena projektów gospodarczych” – Difin, Warszawa 2002,
3. Gawron H.: „Ocena efektywności inwestycji” – AE, Poznań 1992,
4. Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje” – PWN, Warszawa 1996,
5. Flak w. i inni: „Vademecum inwestora” – GIPH, Katowice 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza kosztów i korzyści jako podstawa oceny efektywności gospodarowania i stymulowania warunków zrównoważonego rozwoju — Costs-benefit-analysis in estimation the efficiency management and stimulation sustainable development conditions . Barbara JABŁOŃSKA-FIREK, Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007.
2. An evaluation of practical applicability of multi-assortment production break-even analysis based on mining companies — Ocena praktycznej przydatności metod analizy wieloasortymentowego progu rentowności produkcji na przykładzie przedsiębiorstw górniczych. Dariusz FUKSA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA . Archives of Mining Sciences = Archiwum — 2017 vol. 62 no. 1, s. 33–44.
3. Metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa — Methodology of value estimation of a company. Ignacy ŁUCZAK, Arkadiusz UTRATA. Górnictwo i Geoinżynieria . Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 151–160.
4. Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowym — Selected aspects of depreciation’s methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view. Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ . Przegląd Górniczy — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95.

Additional information:

Obecność na:
– ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa,
– wykładach- nie jest obowiązkowa, ale aktywność studentów będzie premiowana poprzez podniesienie oceny końcowej.