Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer aided engineering for ventilation
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-719-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć student zapoznaje się z aplikacji komputerowymi do projektowania instalacji wentylacji w pomieszczeniach wymagających zapewnienia komfortu higienicznego lub przemysłowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę pracy w zespole, współpracy z branżystami w celu projektowania instalacji wentylacji IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych instalacje wentylacji IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05 Project
M_U002 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przemiany termodynamiczne powietrza w celu doboru urządzeń instalacji wentylacji IKS1A_W03, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wentylacji IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W02 Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania przemian termodynamicznych powietrza IKS1A_W01, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę pracy w zespole, współpracy z branżystami w celu projektowania instalacji wentylacji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych instalacje wentylacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie projektować z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przemiany termodynamiczne powietrza w celu doboru urządzeń instalacji wentylacji - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wentylacji - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania przemian termodynamicznych powietrza - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (15h):

Zapoznanie się z aplikacjami komputerowego wspomagania
projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Tworzenie rysunku obiektu w oparciu o podkład architektoniczny.
Obliczenia obciążenia chłodniczego i ilości powietrza w pomieszczeniach budynku.
Rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu, dobór elementów nawiewnych.
Obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, określenie strat ciśnienia poszczególnych elementów instalacji i całkowitych strat ciśnienia w instalacji.
Obliczenia przemian termodynamicznych uzdatnianego powietrza dla lata i zimy.
Sposoby prezentacji wyników obliczeń w formie graficznej i tabelarycznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie cząstkowych projektów związanych z projektowaniem instalacji.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią pozytywnych ocen ze sprawozdań opracowanych przez studenta na podstawie
programów komputerowych realizowanych na zajęciach.
Aktywność na zajęciach jest premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość Autocada

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcje użytkowania programów komputerowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Optymalny dobór parametrów wentylacji lutniowej dla wyrobisk korytarzowych przy wykorzystaniu programu komputerowego AGHWEN — Optimum selection of the separate ventilation parameters for the dog headings with the use of AGHWEN computer program / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 3 s. 137–148.
Program komputerowy do obliczania rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych — The computer program for calculating the distribution of airflow and methane concentration in goaf of longwalls with caving / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym do końca trwania semestru.
Do zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń nie może uzyskać zaliczenia i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.