Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowy program użytkowy w monitoringu środowiska
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-721-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Module summary

Student uczy się tworzenia baz danych w dedykowanym do tego celu programie (np. MS Access), z wykorzystaniem m.in. danych środowiskowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość potrzeby monitorowania środowiska naturalnego IKS1A_K03, IKS1A_K04 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student umie wykorzystać wybrany program komputerowy do tworzenia baz danych z zakresu monitoringu środowiska IKS1A_U04, IKS1A_U03 Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie posługiwać się wybranym programem do tworzenia baz danych IKS1A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe aspekty monitoringu środowiska IKS1A_W01 Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna główne wytyczne zawarte w programie państwowego monitoringu środowiska (PPMŚ) IKS1A_W02, IKS1A_W03 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość potrzeby monitorowania środowiska naturalnego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykorzystać wybrany program komputerowy do tworzenia baz danych z zakresu monitoringu środowiska - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie posługiwać się wybranym programem do tworzenia baz danych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe aspekty monitoringu środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne wytyczne zawarte w programie państwowego monitoringu środowiska (PPMŚ) - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (15h):

Tworzenie baz danych za pomocą wybranego programu komputerowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Dopuszczalne jest jednokrotne poprawianie w przypadku nie uzyskania oceny pozotywnej

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach można odrobić z inną grupą pod warunkiem uprzedniego ustalenia tego faktu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw obsługi komputera

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński – “Monitoring i analityka
zanieczyszczeń w środowisku”, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

2. K. Rup – “Systemy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006

3. Raporty o stanie środowiska (wydania aktualne), wyd. WIOŚ, IOŚ

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych: Tadeusz TUMIDAJSKI, Daniel SARAMAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.

Additional information:

Przewidziany jest jeden termin kolokwium zaliczeniowego i jeden termin poprawkowy w ustalony przez prowadzącego czasie.
Zaliczenie z ćwiczeń uzyskuje się poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Odrobienie nieobecności może się odbyć poprzez uczestnictwo w zajęciach z inną grupą laboratoryjną.