Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer aided engineering for waste management
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-722-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kępys Waldemar (kepys@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy wypełniania zobowiązań przez przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów a także planowania gospodarki odpadami przez gminy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami IKS1A_K03, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Report,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem programu komputerowego IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Execution of exercises,
Report
M_U002 Student potrafi planować gospodarkę odpadami z wykorzystaniem programu komputerowego. IKS1A_U04, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Report,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów IKS1A_W02, IKS1A_W04 Execution of exercises,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem programu komputerowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi planować gospodarkę odpadami z wykorzystaniem programu komputerowego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Contact hours 1 h
Module content
Laboratory classes (15h):

Podstawy prawne prowadzenia ewidencji odpadów w przedsiębiorstwie.Baza danych o odpadach (BDO). Prowadzenie ewidencji odpadów dla wybranego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem programu komputerowego. Planowanie gospodarki odpadami z wykorzystaniem programu komputerowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z każdego ćwiczenia.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z wykonywanych ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu gospodarowania odpadami
Znajomość podstaw obsługi komputera

Recommended literature and teaching resources:

1. Czesława Rosik-Dulewska – “Podstawy gospodarki odpadami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wyd. aktualne.
2. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek – “Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka”, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, wyd. aktualne.
3. Ustawa o odpadach
4. Aktualne rozporządzenia z zakresu prowadzenia ewidencji odpadami.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kępys W., 2016 – Opto-pneumatic separators in waste management — Separatory optopneumatyczne w gospodarce odpadami / Waldemar KĘPYS // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; 17 nr 1, s. 63–67.

Additional information: