Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-305-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tarnawski Zbigniew (tarnawsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję na tematy z obszaru fizyki klasycznej, a w szczególności potrafi wskazać, w jaki sposób fizyka opisuje zjawiska dziejące się wokół nas i związki przyczynowo-skutkowe za nimi stojące. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki IKS1A_K02 Examination,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność sformułowania fizycznych podstaw zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu. IKS1A_U05, IKS1A_U03 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test,
Oral answer,
Execution of exercises,
Test results
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. IKS1A_U05, IKS1A_U03 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test,
Oral answer,
Execution of exercises,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma ogólną wiedzę o strukturze fizyki, podstawowych zasadach fizyki, wielkościach i jednostkach. IKS1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, a zwłaszcza: kinematyki i dynamiki punktu materialnego, grawitacji, zasad zachowania, dynamiki bryły sztywnej, drgań harmonicznych, fal mechanicznych, podstaw mechaniki płynów, własności sprężystych ciał termodynamiki elektryczności i magnetyzmu. IKS1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test,
Oral answer,
Execution of exercises,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję na tematy z obszaru fizyki klasycznej, a w szczególności potrafi wskazać, w jaki sposób fizyka opisuje zjawiska dziejące się wokół nas i związki przyczynowo-skutkowe za nimi stojące. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność sformułowania fizycznych podstaw zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu. + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu. + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o strukturze fizyki, podstawowych zasadach fizyki, wielkościach i jednostkach. + + + - - - - - - - -
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, a zwłaszcza: kinematyki i dynamiki punktu materialnego, grawitacji, zasad zachowania, dynamiki bryły sztywnej, drgań harmonicznych, fal mechanicznych, podstaw mechaniki płynów, własności sprężystych ciał termodynamiki elektryczności i magnetyzmu. + + + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 173 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 50 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

1. Magnetyzm
- indukcja elektromagnetyczna i prawo Faradaya,
- indukcyjność i równania Maxwella
2. Optyka falowa i geometryczna
- światło i jego natura,
- energia i pęd światła,
- odbicie i załamanie,
- zasady Fermata i Huygensa,
- zwierciadła, soczewki, interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światła,
- efekt fotoelektryczny
3. Fizyka jądrowa
- promieniotwórczość,
- energia wiązania, oddziaływania jądrowe
- reakcje jądrowe syntezy i rozpadu
4. Elementy mechaniki relatywistycznej
- transformacja Lorentza
- skrócenie Lorentza, dylatacja czasu, masa relatywistyczna, energia całkowita, energia kinetyczna

Auditorium classes (15h):

1. Ruch dragajacy, zasada zachowania energii mechanicznejw ruchu drgajacym
2. Fale mechaniczne
3. Grawitacja, I-sa i II prędkość kosmiczna, orbity geostacjonarne.
4.. hydrostatyka
5. Prawa gazowe
6. Prawo Gaussa, obliczenia natęzenia pola oraz potencjału elektrostycznego
7. Prawo Ohma, praca i moc pradu elektrycznego, obwody pradu stałego
8. Kolokwium zaliczeniowe

Laboratory classes (15h):

1. Wahadło fizyczne
2. Wahadło proste
3. Spadek swobodny
4. Moduł Younga
5. Współczynnik lepkości dynamicznej
6. Elektroliza
7. Natężenie pola magnetycznego i jego rozkłady
8. Busola stycznych
9. Współczynnik załamania światła
10. Soczewki, efekt fotoelektryczny

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość rachunku wektorowego.
Znajomość podstaw analizy matematycznej.
Znajomość fizyki w zakresie programu szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:

Z. Kąkol, Fizyka dla Inżynierów,
Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, tomy 1 i 2, PWN 2011.
Jay Orear, Fizyka, t.1 i t.2, WNT.
Internet:
Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki, dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None