Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-702-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania IKS1A_K01, IKS1A_K02 Engineering project,
Scientific paper
M_K002 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych IKS1A_K01, IKS1A_K02 Engineering project,
Scientific paper
M_K003 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego IKS1A_K04 Engineering project,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Engineering project,
Scientific paper
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Engineering project,
Scientific paper
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Engineering project,
Scientific paper
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego IKS1A_U01, IKS1A_U05 Engineering project,
Scientific paper
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05, IKS1A_U04 Engineering project,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Engineering project,
Scientific paper
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni IKS1A_W03, IKS1A_W02 Activity during classes,
Engineering project,
Scientific paper
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Engineering project,
Scientific paper
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Activity during classes,
Engineering project,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania - + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych - + - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni - + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania - + - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (30h):

W ramach zajęć student realizuje projekt inżynierski według wskazówek promotora oraz prezentuje poszczególne etapy pracy. Na koniec przedstawia gotowy projekt w formie prezentacji multimedialnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia jest oceną z wykonanego projektu inżynierskiego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Nie dotyczy

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
Ocena na podstawie wykonanego projektu