Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa inżynierskai
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-703-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Engineering project,
Scientific paper
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego IKS1A_K02, IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Engineering project,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Engineering project,
Scientific paper
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Engineering project,
Scientific paper
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Engineering project,
Scientific paper
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas realizacji projektu inżynierskiego IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U05, IKS1A_U04, IKS1A_U01 Engineering project,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Engineering project,
Scientific paper
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Engineering project,
Scientific paper
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Engineering project,
Scientific paper
M_W004 Rozumie i wie na czym polega istota logicznego toku rozumowania IKS1A_W03, IKS1A_W01, IKS1A_W05, IKS1A_W04, IKS1A_W02 Engineering project,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie istotę samodzielnej pracy naukowej - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie i stosuje się do przepisów prawa autorskiego - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z pomocnych programów komputerowych przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie w przejrzysty i jasny sposób zaprezentować efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi w efektywny sposób korzystać z wiedzy zgromadzonej podczas studiów - - - - - - - - - + -
M_U004 Umie prawidłowo i logicznie korzystać ze źródeł książkowych, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas realizacji projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student wie na czym polega samodzielna praca naukowa - - - - - - - - - + -
M_W002 Student wie jak należy prawidłowo cytować źródła literaturowe - - - - - - - - - + -
M_W003 Wie jak powinno wyglądać prawidłowo opracowanie zadania lub problemu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_W004 Rozumie i wie na czym polega istota logicznego toku rozumowania - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 381 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 380 h
Contact hours 1 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (0h):

Efektem jest opracowanie i wykonanie projektu inżynierskiego, będącego (obok egzaminu inżynierskiego) jednym z dwóch etapów końcowych I stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu jest średnią ocen z recenzji opiekuna pracy oraz prezentacji wizualnej projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Absolutorium studiów I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem projektu inżynierskiego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

None