Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przetwórstwo polimerów
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-115-BK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z aktualnie stosowanymi metodami przetwórstwa polimerów. Przedmiot obejmuje wiedzę teoretyczną (wykład) oraz wiedzę praktyczną – projektowanie procesu wytłaczania, dobór parametrów określonych metod przetwórstwa (elektroprzędzenie, druk 3D). Studenci są także zobowiązani do poszukiwania danych w literaturze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 umie pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania oraz powierzone urządzenia IMT2A_K02, IMT2A_K01 Activity during classes
M_K002 ma świadomość wpływu procesów produkcyjnych i przetwórczych na środowisko naturalne IMT2A_K03
Skills: he can
M_U001 potrafi obsługiwać wybrane urządzenia do przetwórstwa polimerów IMT2A_U03, IMT2A_U04 Activity during classes
M_U002 potrafi zaprojektować parametry dla danego procesu przetwórczego w odniesieniu do danego materiału polimerowego IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_U02, IMT2A_U04 Execution of exercises
M_U003 potrafi pozyskać informacje z literatury polsko- i obcojęzycznej, baz danych i in. źródeł, umie przeanalizować dane i wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierskich IMT2A_U01 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna metody przetwórstwa tworzyw polimerowych IMT2A_W01, IMT2A_W05 Test
M_W002 zna podstawy przetwórstwa polimerów oraz odpowiednią terminologię IMT2A_W01, IMT2A_W04, IMT2A_W03 Test
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat projektowania procesów przetwórczych IMT2A_W02, IMT2A_W01, IMT2A_W03 Test
M_W004 zna zasady ochrony środowiska naturalnego związane z wytwarzaniem i formowaniem materiałów polimerowych IMT2A_W05
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 umie pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania oraz powierzone urządzenia - - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość wpływu procesów produkcyjnych i przetwórczych na środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi obsługiwać wybrane urządzenia do przetwórstwa polimerów - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować parametry dla danego procesu przetwórczego w odniesieniu do danego materiału polimerowego + - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi pozyskać informacje z literatury polsko- i obcojęzycznej, baz danych i in. źródeł, umie przeanalizować dane i wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierskich + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody przetwórstwa tworzyw polimerowych + - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawy przetwórstwa polimerów oraz odpowiednią terminologię + - - - - + - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat projektowania procesów przetwórczych + - - - - + - - - - -
M_W004 zna zasady ochrony środowiska naturalnego związane z wytwarzaniem i formowaniem materiałów polimerowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (15h):

Wykład obejmuje następujące tematy:
1) Ogólna charakterystyka przetwórstwa polimerów – podstawy, terminologia
2) Procesy przetwórcze – problemy cieplne, reologiczne i technologiczne
3) Klasyczne metody przetwórcze:
a) przetwórstwo pierwszego
b) przetwórstwo drugiego rodzaju
c) formowanie reaktywne
4) Specyficzne metody przetwórstwa: techniki przędzalnicze, druk 3D, elektroprzędzenie i in.
5) Przetwórstwo i formowanie kauczuków butadienowych
6) Projektowanie procesu technologicznego
7) Przetwórstwo polimerów a ochrona środowiska

Seminar classes (15h):

Zajęcia seminaryjne obejmują krótkie prezentacje studenckie, obliczanie parametrów przetwórstwa na podstawie danych literaturowych i/lub praktyczne zapoznanie się z działaniem wybranych urządzeń przetwórstwa polimerów. Szczególna uwaga będzie skupiona na wybranych zagadnieniach z poniższej listy:
1) Klasyfikacja polimerów według kryterium właściwości reologicznych
2) Stany fizyczne polimerów i właściwości termiczne, temperatury charakterystyczne
3) Przegląd wybranych technik przetwórstwa materiałów polimerowych
4) Obróbka wstępna i końcowa materiałów polimerowych
5) Tworzywa sztuczne – substraty dodatkowe stosowane w polimerach
6) Dobór parametrów technologicznych przetwórstwa materiałów polimerowych
7) Otrzymywanie mieszanin i stopów polimerowych – mieszalność polimerów, rozpuszczanie polimerów
8) Przetwórstwo polimerów metodą wtrysku i wytłaczania
9) Wytłaczanie filamentów polimerowych oraz druk 3D
10) Otrzymywanie włókien polimerowych
11) Preparatyka porowatych materiałów polimerowych
12) Barwienie polimerów, nanoszenie powłok, metalizowanie polimerów
13) Sieciowanie materiałów polimerowych
14) Przetwórstwo polimerów naturalnych
15) Recykling materiałów polimerowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady zaliczane są na podstawie wyników kolokwium (dopuszczalne jest jedno kolokwium końcowe z całości materiału wykładowego lub więcej kolokwiów z mniejszych zakresów materiału – do wyboru przez studentów).
Ocena z części wykładowej przypisywana jest zgodnie z Regulaminem Studiów AGH na podstawie punktów/(sumy punktów) uzyskanych z kolokwiów po odpowiednim przeliczeniu ich na udział procentowy.

Seminarium zaliczane jest na podstawie ocen za prezentacje, sprawozdania lub praktyczne rozwiązania problemów omawianych na zajęciach. Ocena z części seminaryjnej jest średnią z powyższych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z części wykładowej i części seminaryjnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności na wykładzie należy nadrobić samodzielnie na podstawie materiałów wykładowych i literatury uzupełniającej.
Sposób wyrównywania zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o polimerach, ich budowie chemicznej, właściwościach fizykochemicznych, reologii, zastosowaniach oraz klasyfikacji.

Recommended literature and teaching resources:

1) Wybrane zagadnienia z przetwórstwa tworzyw sztucznych; K. Wilczyński, Warszawa 2011
2) Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne; R. Sikora; Lublin 2006
3) Tworzywa Sztuczne własności-przetwórstwo-zastosowanie; I. Hyla; Gliwice 2004
4) Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Charakterystyka – podstawy fizyczne – metody; M. Żenkiewicz; Bydgoszcz 2002
5) Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych; K. Wilczyński; Warszawa 2001
6) Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych; pr. zb. p/r K. Wilczyński; Warszawa 2000
7) Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych; R. Sikora; Lublin 1993
8) Obróbka tworzyw wielkocząsteczkowych; R. Sikora; Lublin 1992

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) A. Porąbka, V.-A. Archodoulaki, W. Molnar, J. Laska: Wear behaviour of polyurethane composites with respekt to the other mechanical properties; World Journal of Engineering 11(2), 2014, 139-146, IF 0,45
2) A. Porąbka, K. Jurkowski, J. Laska: Fly ash used as a reinforcing and flame-retardant filler in low-density polyethylene; Polimery 60(4), 2015, 35-41; IF 0.633
3) Hydrogels based on ionically and covalenty crosslinked alginates; Eng. of Biomaterials 132, 2015,17-23
4) Polyurethane/Polylactide-Based Electrospun Nonwovens as Carriers for Human Adipose-Derived Stromal Stem Cells and Chondrogenic Progenitor Cells; Polymer-Plastics Technology and Engineering 55, 2016, 1897-1907
5) Jakub Marchewka, Jadwiga Laska: Designing and preparing by FDM 3D printing of polymeric scaffolds with potential application in tissue engineering; Engineering of Biomaterials 19, 2016
6) Ł. Kantor, K. Michalik, J. Laska: Engineering polymers with high mechanical and thermal resistance for electric motors Sci. Tech. Innov. 1, 2017, 38-42
7) Łukasz Kantor, Aleksander Kopyć, Jadwiga Laska Termo- i zimnokurczliwe etykiety polimerowe; Opakowanie; 2, 2017, 61–66

Additional information:

None