Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sensors and functional materials
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-135-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem sensorów i materiałów inteligentnych. Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko. Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać dane dostępne w literaturze polskiej i zagranicznej w celu wskazania kierunków, które można podjąć w celu opracowania nowych materiałów. Presentation
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia materiałów do zastosowań w technice sensorowej i konstrukcji urządzeń opartych o materiały inteligentne. Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego, w stopniu wystarczającym do pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w materiałach ceramicznych wykazujących pożądane właściwości elektryczne, optyczne, termiczne, mechaniczne czy magnetyczne. Participation in a discussion
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w sensorach i urządzeniach wykorzystująccyh materiały inteligentne. Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem sensorów i materiałów inteligentnych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać dane dostępne w literaturze polskiej i zagranicznej w celu wskazania kierunków, które można podjąć w celu opracowania nowych materiałów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia materiałów do zastosowań w technice sensorowej i konstrukcji urządzeń opartych o materiały inteligentne. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego, w stopniu wystarczającym do pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w materiałach ceramicznych wykazujących pożądane właściwości elektryczne, optyczne, termiczne, mechaniczne czy magnetyczne. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w sensorach i urządzeniach wykorzystująccyh materiały inteligentne. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 35 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Seminar classes (15h):
 1. Materiały inteligentne i sensory – wykład

  Treść wykładów:
  1. Sensory gazowe i materiały stosowane do ich konstrukcji
  2. Sensory wielkości fizycznych
  3. Sensory wielkości chemicznych
  4. Jak mierzyć wielkości fizyczne materiałów inteligentnych ? (głównie o pomiarach właściwości elektrycznych)
  5. Materiały inteligentne
  a) Zmieniające kolor (fotochromowe, termochromowe, elektrochromowe)
  b) Emitujące światło (elektroluminescecyjne, fluoroscencyjne, fotoluminescecyjne,
  katodoluminescecyjne, termoluminescecyjne, radioluminescecyjne)
  c) Zmieniające kształt/wielkość (polimery przewodzące, elastomery dielektryczne,
  magnetostrykcyjne, piezoelektryczne, żele polimerowe, materiały z pamięcią kształtu)
  d) Zmieniające temperaturę (termoelektryczne)
  e) Ciecze o zmiennych właściwościach (magnetoreologiczne, elektroreologiczne)
  f) Samogrupujące się
  g) Samonaprawiające się
  6. Biomimetyka i jej wykorzystanie w opracowaniu nowych materiałów

 2. Materiały inteligentne i sensory – seminarium

  Zajęcai seminaryjne polegają na opracowaniu tematu z zakresu materiałów inteligentnych lub sensorów, nie omówionych w trakcie wykładu, w tym w szczególności materiałów do zastosowań w:
  1) Inteligentne ubrania (samoregulujące temperaturę, wilgotność, itp.),
  2) Budownictwo,
  3) Automatyka i robotyka,
  4) Militaria i Sport/Wypoczynek,
  5) Energetyka,
  6) Transport,
  7) Czujniki w medycynie, biosensory,
  8) Inny temat z zakresu materiałów funkcjonalnych lub sensorów zaproponowany przez studenta.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywa się podstawie przedstawionej prezentacji oraz zaliczonego pozytywnie kolokwium zaliczeniowego.
Prezentacja i kolokwium są oceniane w skali 0-10 pkt.
Obie oceny muszą być pozytywne (minimum 5 pkt.).
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w trakcie trwania semestru student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie następujących zasad:

1) Prezentacja referatu (15-30 minut w trakcie seminarium) oceniana w skali 0-10 punktów.

2) Napisanie pozytywne kolokwium zaliczeniowego z całości materiału (treści przekazane w trakcie seminarium i wykładu). Maksymalna ilość punktów: 10 pkt.

3) Obie części muszą (referat i kolokwium) muszą być zaliczone pozytywnie (na minimum 5 punktów) każda.

4) Każda nieobecność na Seminarium oznacza odjęcie 1 pkt z puli punktów uzyskanych z kolokwium.

5) Obecność na wykładach nieobowiązkowa, ale punktowana:
0-1 nieobecności – 2 pkt dodatkowe do sumy punktów z kolokwium (-ów) i referatu
2 nieobecności – 1 pkt dodatkowy do sumy punktów z kolokwium (-ów) i referatu
ponad 2 nieobecności – 0 punktów dodatkowych.

6) Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie sumy wszystkich uzyskanych punktów, a jej wysokość jest określona w oparciu o skalę podaną w Regulaminie Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności konieczne jest jej usprawiedliwienie u prowadzącego i ustalenie zasad nadrobienia powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

M.in.:

W. Bogusz, F. Krok, „Elektrolity stałe – właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT, Warszawa 1995

„The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry” – P.J. Gellings,
H.J.M. Bouwmeester, CRC Press, New York-London-Tokyo 1997

“Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials”, S. Kasap,
P. Capper (Eds.), Springer Science + Business Media, Inc., New York, USA 2006

Publikacje naukowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dotyczące badań materiałów do konwersji i magazynowania energii można znaleźć m.in. na stronach:
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pasierb
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Nieroda

Additional information:

None