Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elektroceramika
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-137-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IMT2A_K03 Examination,
Test
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IMT2A_K01 Test,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IMT2A_U05 Test,
Presentation
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki IMT2A_U04 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa IMT2A_W01 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. IMT2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. IMT2A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):

Celem przedmiotu jest umiejętność wykorzystania wiedzy o czynnikach determinujących właściwości fizykochemiczne ciał stałych do projektowania materiałów.Przedmiot zapoznaje z podstawami nauki o materiałach dielektrycznych, piezoelektrycznych, półprzewodnikowych, przewodników jonowych oraz nadprzewodników. Szczególny nacisk jest położony na określeniu wzajemnych korelacji pomiędzy właściwościami elektronowymi tych materiałów a ich parametrami użytkowymi.
I.Przewodniki elektronowe;
1.Nadprzewodniki,
2.Półprzewodniki,
3.Dielektryki
II.Przewodniki jonowe;

Seminar classes (10h):

Tematyka zajęć seminaryjnych powiązana jest z tematyką wykładów i dotyczy zastosowania materiałów ceramicznych omawianych w ramach wykładów:
1. Dielektryki i Multiferroiki
2.Ogniwa paliwowe typu SOFC

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

0.4 oceny z seminarium +0.6 oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizykochemii ciała stałego

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
Podręczniki : Chemia Ciała Stałego, Fizyka Ciała Stałego, Elektrochemia, Nauka o materiałach
Dawid W. Richerson " Modern Ceramic Engineering"
A. J. Moulson “Electroceramics”
Literatura uzupełniająca specjalistyczne artykuły naukowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M.Radecka, M.Rękas: “The Effect of Cation on the Semiconducting and Dielectric of Barium Metatitanate”, Reactivity of Solids, 7 (1989) 43.
P.Pasierb, S. Komornicki, M.Radecka: “ Structural and optical properties of Sr1-xBaxTiO3 thin films prepared by rf sputtering”, Thin Solid Films, Vol. 324 No.1-2 (1998) 134-40
M.Radecka, P.Pasierb, K.Zakrzewska, M.Rękas: “Transport properties of (Sn,Ti)O2 polycrystalline ceramics and thin films” Solid State Ionics 119 (1999) 43-48
S.Komornicki,* M.Radecka* M.Rękas: “Frequency-dependent electrical properties in the system SnO2- TiO2”, Journal of Materials Science-Materials in Electronics, vol.12, no.1, (2001), 11-16
M.Radecka, M.Rekas, K.Zakrzewska “Titanium dioxide In photoelectrolysis of water”, Trends in Inorganic Chemistry, Review, 9 (2006) 81-125
K.Haberko, M.Jasiński, P.Pasierb, M.Radecka, M.Rękas, “Structural and electrical properties of Ni-YSZ cermet materials” Journal of Power Sources195 (2010) 5527–5533

Additional information:

Obecność na zajęciach obowiązkowa