Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Akustyczne badania materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-213-BK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania ultradźwięków oraz doboru aparatury.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się IMT2A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. IMT2A_U01 Oral answer,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów IMT2A_W01 Activity during classes
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań IMT2A_W04 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Wstęp

  Historia. Czym jest akustyka? Zakres słyszalności.

 2. Zastosowanie ultradźwięków

  Głowice ultradźwiękowe. Defektoskopia, nieniszczące metody badań. Określanie sprężystych właściwości materiałów. Przetworniki piezoelektryczne

 3. Obróbka ultradźwiękowa

  Obróbka udarowo-ścierna. Grawerowanie. Homogenizacja.
  Grzejnik. Odemglanie. Sonoluminescencja. Zgrzewanie.
  Usuwaniu zanieczyszczeń wód. Obróbka erozyjna. Płuczki i łaźnie ultradźwiękowe. Myjki ultradźwiękowe.
  Spawanie.

 4. Ultradźwięki w medycynie

  Ultrasonografia, fetografia, ultrasonoterapia, litotrypsja, inhalatory (nebulizator), mgielnik, nefroskop, fakoemulsyfikacja, echokardiografia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat wcześniej uzgodniony z prowadzącym zajęcia, uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz kolokwium.
Ocena z zaliczenia jest średnią z ocen cząstkowych z prezentacji oraz kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć seminaryjnych oraz aktywności studenta

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu fizyki, chemii oraz metodach ich badań materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Śliwiński A. “Ultradźwięki i ich zastosowania”; WNT, Warszawa 1993.
2. Matauschek J. “Technika ultradźwięków”; WNT, Warszawa 1961.
3. Wehr J. „Pomiary prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych”; PWN, Warszawa 1972.
4. Obraz J. „Ultradźwięki w technice pomiarowej”; WNT, Warszawa 1983.
5. Deputat J. “Badania ultradźwiękowe”; Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice 1979.
6. Filipczyński L. i inni. “Ultradźwiękowe metody badania materiałów”; WNT, Warszawa 1963.
7. Ranachowski J. i inni “Problemy i metody współczesnej akustyki”; PWN, Warszawa – Poznań 1989.
8. Internetowe bazy danych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

None