Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Neurobiology of drug dependence
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-321-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci w czasie seminariów otrzymują podstawowe dane umożliwiajace realizację efektów uczenia się. Jeśli materiały prezentowane podczas wykładów nie są wystarczająco jasne Prowadzacy przewidział dodatkowe godziny konsultacji, podczas których istnieje możliwość dodatkowego, indywidualnego omówienia wybranych, potencjalnie niezrozumiałych zagadnień.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student has a critical view in selection of data from various sources. IMT2A_K01 Activity during classes
M_K002 Student has a knowledge about basic treatments methods applied in the drug addiction IMT2A_K02 Scientific paper,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student has an information about various chemical substances interacting with the living organism's brains. IMT2A_U01 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows about basic interactions in the human brain IMT2A_W04 Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student has a critical view in selection of data from various sources. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student has a knowledge about basic treatments methods applied in the drug addiction - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student has an information about various chemical substances interacting with the living organism's brains. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows about basic interactions in the human brain - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Podstawowe tematy omawiane podczas zajęć:
1. Struktura komórki, rodzaje receptorów’
2. Czym jest proces uzależnienia od substancji psychoaktywnych z neurobiologicznego punktu widzenia?
3. Modele komórkowe i zwierzęce w badaniach uzależnień.
4. Opioidy jako modelowa grupa substancji psychoaktywnych
5. Alkohol i nikotyna
6. Kokaina
7. Psychostymulanty oraz psychodeliki i halucynogeny
8. Grupa kannabinoidów
9. Inne niedozwolone substancje: ketamina, GHB, tzw. designer drugs.
10. Przeciwdziałanie i strategie terapeutyczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w seminariach jest obowiązkowy. Dopuszcza się nieobecność studenta na dwóch zajęciach w semestrze. Przypadki losowe polegające na nieobecności studenta na wiecej niż dwóch zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie przez Osoby prowadzące poszczególne laboratoria lub Osobę odpowiedzialną za kurs.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie kolokwium końcowego (test około 30 pytań) zgodnie z zaleceniami AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Patrz: “warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć”

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

dowolny podręcznik o tematyce farmakologicznej (np. Kostowski “Farmakologia”)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None