Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineer study
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-101-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Studium inżynierskie jest przedmiotem mającym na celu uzupełnienie, w ramach pracy własnej,
wiedzy inżynierskiej przez studenta po pierwszym stopniu studiów licencjackich na kierunkach
pokrewnych. W ramach “Studium inżynierskiego” studiuje samodzielnie (ale pod nadzorem Opiekuna pracy
inżynierskiej) zagadnienia inżynierskie (nie objęte programem semestru “0”) a w szczególności te, które niezbędne są dla realizowanego przez studenta projektu inżynierskiego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie zadania Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Potrafi myśleć w sposób kreatywny Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty proces produkcyjny/technologiczny lub wyrób ceramiczny lub stanowisko pomiarowe lub metodę pomiarową Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Potrafi oszacować ekonomiczne aspekty wykonywanego projektu Engineering project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę inżynierską z zakresu surowców, technologii chemicznej i metod obliczeniowych Engineering project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi projektowania inżynierskiego i weryfikacji projektu Engineering project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie zadania - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć w sposób kreatywny - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty proces produkcyjny/technologiczny lub wyrób ceramiczny lub stanowisko pomiarowe lub metodę pomiarową - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować ekonomiczne aspekty wykonywanego projektu - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę inżynierską z zakresu surowców, technologii chemicznej i metod obliczeniowych - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi projektowania inżynierskiego i weryfikacji projektu - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 295 h
Module ECTS credits 10 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 290 h
Contact hours 5 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Opracowanie pisemne dotyczące wybranych materiałów inżynierskich i ich właściwości.
Indywidualny lub grupowy projekt testowy obejmujący wszystkie etapy procesu projektowania oraz
wykorzystujący narzędzia inżynierskie. Ocena końcowa “Studium inżynierskiego” jest wystawiana przez Opiekuna na podstawie: aktywności na konsultacjach, prac pisemnych oraz innych form sprawdzenia wiadomości.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 ocena projektu testowego + 0,4 ocena opracowania pisemnego + 0,2 aktywność na konsultacjach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przedmiot polega na pracy własnej studenta. Godziny konsultacji ustalane są indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Studium inżynierskie jest przedmiotem mającym na celu uzupełnienie, w ramach pracy własnej,
wiedzy inżynierskiej przez studenta po pierwszym stopniu studiów licencjackich na kierunkach
pokrewnych. Realizując semestr 1 studiów inżynierskich drugiego stopnia, student realizuje
niektóre przedmioty inżynierskie ze studentami pierwszego stopnia studiów inżynierskich. W
ramach “Studium inżynierskiego” studiuje samodzielnie (ale pod nadzorem Opiekuna pracy
inżynierskiej) pozostałe zagadnienia inżynierskie a w szczególności te, które niezbędne są dla
realizowanego przez studenta projektu inżynierskiego. Zakres zagadnień studiowanych w
ramach “Studium inżynierskiego” określa Opiekun projektu inżynierskiego biorąc pod uwagę
specyfikę realizowanego projektu. Postępy w zdobywaniu wiedzy inżynierskiej Opiekun
kontroluje w ramach cotygodniowych konsultacji. Opiekun na podstawie konsultacji i
ewentualnie innych form sprawdzenia wiedzy (np. praca pisemna na zadany temat) zalicza
studentowi “Studium inżynierskie”. Część godzin “Studium inżynierskiego” jest przeznaczona na
realizację projektu inżynierskiego.

Recommended literature and teaching resources:

Literaturę poleca Opiekun w zależności od ukończonego kierunku licencjackich studiów I stopnia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W.W.Kubiak i M.Dudek, “Źródła kontaminacji próbki i ich eliminacja w oznaczeniach śladowych metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej”, Biuletyn Instytutu Leków 44/3-4(2000)550-562
W.W.Kubiak, R-M.Latonen and A.Ivaska, “The Sequential Injection System With Adsorptive Stripping Voltammetric Detection”, Talanta, 53(2001)1211-1219
B.Baś, M.Jakubowska, Z.Kowalski i W.W.Kubiak, “Wykorzystanie analizatora elektrochemicznego EA9 do nauczania i badania korozji elektrochemicznej”, Ochrona przed korozją, Wydanie specjalne 2002 – Proceedings KOROZJA 2002, p190-194
W.W.Kubiak and E.Niewiara, “Influence of Electrolyte on Triton X-100 Adsorption on Fumed Silica”, Electroanalysis 14/17(2002)1169,
M.Jakubowska, R.Piech, T.Dzierwa, J.Wcisło and W.W.Kubiak, “The Evaluation Method of Smoothing Algorithms in Voltammetry”, Electroanalysis, 15 (2003) 1729-1736
R.Piech, B.Baś, E.Niewiara, W.W.Kubiak, “Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry” Electroanalysis 20(2008)809–815
M.Jakubowska, E.Hull, R.Piech, W.W.Kubiak, “Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves”, Chem.Anal(Warsaw) 53(2008)215–226
R.Piech, B.Baś, W.W.Kubiak, “The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of manganese(II) traces using anodic stripping voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 621(2008)43–48
M.Jakubowska, B.Baś, W. W.Kubiak, “End-point detection in potentiometric titration by continuous wavelet transform”, Talanta 79(2009)1398–1405
Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes”, Electroanalysis 22(2010)1763–1764
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks”, Instrumentation Science & Technology 38(2010)421–435
Robert PIECH, Anna BUGAJNA, Sebastian Baś, Władysław W. KUBIAK, „Ultrasensitive determination of tungsten(VI) on pikomolar level in voltammetric catalytic adsorptive catechol-chlorate(V) system”, Journal of Electroanalytical Chemistry 644(2010) 74–79
Łukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, „Baseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splinem” Electroanalysis 23(2011)2658–2667
Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, „Application of genetic algorithm for baseline optimization in standard addition voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 684(2012)38–46
Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR, „Fast cathodic stripping voltammetric determination of elemental sulfur in petroleum fuels using renewable mercury film silver based electrode” Fuel: the science and technology of fuel and energy 97(2012)876–878
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „Rapidly renewable silver and gold annular band electrodes” Electrochimica Acta 73(2012)98–104
K. Pamin, M. Prończuk, S. Basąg, W. KUBIAK, Z. Sojka, J. Połtowicz, „A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material : synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer-Villiger oxidation : synergistic effect”, Inorganic Chemistry Communications,
59(2015)13–16
Beata PACZOSA-BATOR, Leszek CABAJ, Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK, „Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium”, Analytical Letters 48(2015)2773–2785
Francesco Bozza, Karolina Bator, Władysław W. Kubiak, Thomas Graule, „Effects of Ni doping on the sintering and electrical properties of BaZr0.8Y0.2O3-? proton conducting electrolytr prepared by Flame Spray Synthesis”, J.Europ.Ceramic Society 36(2016)101-107
Edyta Tabor, Jan Połtowicz, Katarzyna Pamin, Sylwia Basąg, Władysław Kubiak, “Influence of substituents in meso-aryl groups of iron µ-oxo porphyrins on their catalytic activity in the oxidation of cycloalkanes”, Polyhedron 119(2016)342-349
Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas, Władysław Kubiak, „Własności elektryczne elektrolitu stałego Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3”, Materiały Ceramiczne 68(2016)140-144
GÓRSKI Łukasz , KUBIAK Władysław W., JAKUBOWSKA Małgorzata: “Independent components analysis of the overlapping voltammetric signals”, Electroanalysis, 28(2016) 1470-1477

Additional information:

Ogólny plan projektu inżynierskiego z metod analitycznych (metoda analityczna):
1. Zakres projektu (formułowanie zadania projektowego, czego projekt dotyczy, czemu ma służyć). Etap formułowania zadania projektowego ma na celu określenie celu projektowania, a więc określenie istoty potrzeby, jaka ma być zaspokojona. Z tego więc względu zadanie projektowe powinno być sformułowane ogólnie, tak aby nie ograniczać liczby możliwych rozwiązań. Jednocześnie powinno konkretyzować potrzebę, a tym samym umożliwić efektywne rozwiązanie problemu.
2. Analiza zadania projektowego: ustalenie zasadniczych warunków jego wykonania, w tym przede wszystkim:
1) wymagania projektowe,
2) optymalizacja wymagań projektowych
3. Cel projektu (co chcemy osiągnąć) – krótko i zwięźle
4. Część wstępna projektu:
- Założenia techniczne, eksploatacyjne, ekonomiczne
- Struktura funkcjonalna i istota działania
- Koncepcje rozwiązań
- Wybór rozwiązań najkorzystniejszych dla każdej funkcji cząstkowej
5. Projekt (dokumentacja zadania projektowego) – przykładowo metoda analityczna
a. sprzęt i materiały (opisać wymagany sprzęt wraz z danymi technicznymi – raczej bez podawania producenta [chyba, że aparatura unikalna], nie tylko instrument pomiarowy ale także sprzęt pomocniczy [np. urządzenie do pobierania próbek, sprzęt do przygotowania próbki np. mineralizator, szkło miarowe, odczynniki, wzorce, CRM, wymagane roztwory [wraz ze sposobem ich sporządzenia])
b. postępowanie analityczne (opisać poszczególne etapy od pobrania próbki poprzez przygotowanie do pomiaru i interpretacji danych, zilustrować obliczeniami projektowymi np. jaka powinna być wielkość próbki aby określić czy woda jest zdatna do picia)
c. w jaki sposób będą prezentowane wyniki, jakie informacje można z nich uzyskać
6. Eksperymentalna weryfikacja projektu (opcjonalna)
7. Podsumowanie i wnioski
Uwagi
- Wszędzie gdzie to jest możliwe stosować projektowe narzędzia inżynierskie (wymiarowane rysunki techniczne, obliczenia inżynierskie).
- Punkty 1 i 2 oparte są na studiach literaturowych (ewentualnie na eksperymentalnych badaniach wstępnych).
- Część 4 zawiera koncepcje projektowe częściowo bazujące na literaturze częściowo na pracy twórczej Projektanta
- Część 5 to techniczny opis projektu – konkretnie co Projektant proponuje (bez dyskusji rozwiązań alternatywnych).