Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Propedeutyka nauk materiałowych
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-102-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student uzyskuje wiedzę dotyczącą inżynierii i technologii nowoczesnych materiałów ze szczególnym naciskiem na materiały niemetaliczne.
Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu, w trakcie którego omawiane są kolejne obszary wiedzy o włąściwościach i technologiach otrzymywania materiałów.
Uzupełnieniem jest zdobycie informacji na temat zasad studiowania, wiedzy na temat Wydziału, itd.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. IMT2A_K01, IMT2A_K03 Essay,
Test
Skills: he can
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. IMT2A_U05, IMT2A_U01 Test
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. IMT2A_U04, IMT2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. IMT2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lectures (20h):
Omówienie specjalności realizowanych na Wydziale

Na kierunku Technologia Chemiczna
Specjalności:
Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości
Na kierunku Inżynieria Materiałowa
Specjalności:
Biomateriały i Kompozyty
Materiały Funkcjonalne
Functional Materials
Mikro i Nano Technologie Materiałowe
Na kierunku Ceramika
Specjalności:
Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna
Wzornictwo Ceramiki i Szkła
Materiały dla Konserwacji i Rewitalizacji
Kierunek Chemia Budowlana

Lectures (10h):
 1. Wiadomości podstawowe

  Opis historii i struktury Uczelni i Wydziału, opis organizacji studiów.
  Proces Boloński, punkty ECTS.
  Zasady uczenia się, studiowania, przygotowania do kolokwiów i egzaminów.
  Zasady studiowania na WIMiC – regulamin studiów AGH.
  Szkolenie BHP – chemia i bezpieczne studiowanie.

 2. Technologie materiałów i właściwosci
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium (min. 50% punktów) z kolokwium, które odbywa się na ostatnim wykładzie.
Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na wykładach.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualna praca studenta.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Notatki własne z wykładów.
Materiały z wykładów przekazywane przez prowadzących na prośbę studentów (uzależnione od decyzji prowadzących).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None