Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria nowoczesnych materiałów budowlanych
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-202-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach wykładów student zapoznaje się z procesami produkcji nowoczsnych materiałów budowlanych i wpływem na ich podstawowe właściwości. Duży nacisk położony jest na zużycie energii w procesach produckji oraz aspekty środowiskowe.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadomy wpływu technologii na środowisko i rozumie konieczność minimalizacji zużycia surowców i energii niezbędnej do produkcji materiałów budowlanych IMT2A_K03
Skills: he can
M_U001 Student umie rozpoznać i opisać podstawowe operacje w procesie produkcji i oceny właściwości materiałów budowlanych IMT2A_U04, IMT2A_U03
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę o procesach prowadzących do wytwarzania i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych IMT2A_W03 Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą kształtowania właściwości materiałów budowlanych IMT2A_W03
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadomy wpływu technologii na środowisko i rozumie konieczność minimalizacji zużycia surowców i energii niezbędnej do produkcji materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie rozpoznać i opisać podstawowe operacje w procesie produkcji i oceny właściwości materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o procesach prowadzących do wytwarzania i stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą kształtowania właściwości materiałów budowlanych - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

Tematyka wykładów:
- rola materiałów budowlanych w gospodarce, aspekty ekonomiczne i środowiskowe,
- spoiwa mineralne, nowoczesne spoiwa niskoenergetyczne,
- kompozyty cementowe,
- kompozyty cementowo-włókniste,
- nowoczesne techniki formowania betonu,
- budowlane kompozyty wielofunkcyjne,
- materiały termoizolacyjne

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie pisemne z jednego z wybranych tematów wykładów

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena zgodnie z regulaminem studiów z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadniany z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

dostępne podręczniki wydane po 2000 roku

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak