Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ceramic materials with covalent bond
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-209-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach studenci zapoznają się z materiałami konstrukcyjnymi, w strukturze których dominuje składowa kowalencyjna wiązania. Są to zatem diament, grafit, węgliki, azotki, borki, krzemki oraz fazy MAX. Studenci poznają strukturę tych materiałów i ich właściwości. Zapoznają się z metodami syntezy proszków oraz warstw. Poznają techniki otrzymywania litych i porowatych polikryształów oraz kompozytów z w/w materiałów i ich zastosowanie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IMT2A_K01
Skills: he can
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IMT2A_K03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy IMT2A_K02 Test
M_W002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IMT2A_K03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
M_W002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
 1. „Na początku był diament” – wprowadzenie,
 2. Charakterystyka grupy węglików diamentopodobnych,
 3. Charakterystyka grupy węglików metalopodobnych i solopodobnych,
 4. Charakterystyka grupy azotków diamentopodobnych i wewnątrzsieciowych,
 5. Charakterystyka grup borków i krzemków,
 6. Charakterystyka pozostałych grup związków, w których występuje znaczna składowa kowalencyjna w wiązaniu,
 7. Otrzymywanie poszczególnych grup związków. Technologie proszkowe,
 8. Techniki otrzymywania litych materiałów i warstw,
 9. Właściwości i zastosowanie litych polikryształów i kompozytów,
 10. Zwiedzanie laboratoriów ziązanych z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi,
 11. Seminaria obejmujące prezentacje i dyskusję nad nimi,

  Seminaria będą obejmować wystąpienia studentów na wybrany przez nich temat związany z tematyką przedmiotu czyli kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi. Po wystąpieniu prowadzący przewiduje dyskusję nad prezentowanym tematem. Prezentacja jak i aktywność studentów będą stanowić podstawę oceny.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci w ramach zajęć przedstawiają prezentację multimedialną na temat związany z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi oraz piszą test wyboru obejmujący zagadnienia z wykładów (10 pytań=10 pkt). Zaliczenie testu jest od 5 pkt. Obecność na zajęciach i wycieczce jest obowiązkowa, obecności te brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
Studenci mają dwukrotną możliwość poprawy testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

0,5 oceny z prezentacji+0,5 ocena z kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość skonsultowania zagadnień z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

T. Ya. Kosolapova, Carbides, Plenum Press, New York, 1971
L. E. Toth, Transition Metal Carbides and Nitrides, Academic Press, New York, 1971
L. Stobierski, Ceramika węglikowa, Wyd. AGH, Kraków, 2005
H. O. Pierson, Handbook of Refractory Carbides and Nitrides, Noyes Publications, West-wood, New Jersey, 1996
A. W. Weimer, Carbide, Nitride and Boride Materials Synthesis and Processing, Chapman & Hall, London, 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A. Gubernat, Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych,
Ceramika 114, Kraków, 2013
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide I. Effect of Carbon, Ceramics International 29, 3, 2003,
287-292,
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide II. Effect of Boron, Ceramics International 29, 4, 2003,
355-361
A. Gubernat, Pressureless Sintering of Single-Phase Tantalum Carbide and Niobium Carbide, J. Eur. Cer. Soc., 33, 2013, 2391-2398
A. Gubernat, Ł. Zych, The isothermal sintering of the single-phase non-stoichiometric niobium carbide (NbC1−x) and tantalum carbide (TaC1−x), J. Eur. Cer. Soc., 34, 2014, 2885–2894
K. Kornaus, M. Rączka, A. Gubernat, D. Zientara, Pressureless sintering of binderless tungsten carbide, J. Eur. Ceram. Soc., 37, 2017, 4567–4576
K. Kornaus, G. Grabowski, M. Rączka, D. Zientara, A. Gubernat, Mechanical properties of hot-pressed SiC−TiC composites, Proc. and Appl. of Ceram. 11 (4) 2017, 329–336

Additional information:

W ramach przedmiotu przewidziane są wycieczki do IZTW w Krakowie i do pracowni WIMiC AGH, gdzie znajduje się szereg urządzeń służących do otrzymywania i badań wyrobów z wymienionych powyżej materiałów.