Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materials for therapy and medical diagnostics
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-220-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zaznajamiani są z najnowocześniejszymi metodami dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych oraz sposobami wytwarzania materiałów wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne materiały do leczenia i obrazowania różnych chorób; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały IMT2A_K03, IMT2A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków IMT2A_U04 Report
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek IMT2A_U04 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada wiedzę na temat nowoczesnych systemów dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych IMT2A_W03 Test
M_W002 posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego IMT2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne materiały do leczenia i obrazowania różnych chorób; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat nowoczesnych systemów dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 16 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Module content
Lectures (15h):

1. Wprowadzenie: podawanie leków ogólnosystemowe i lokalne, biodostępność, farmakokinetyka, nośniki leków, genów i związków biologicznie aktywnych (np. czynników wzrostu, siRNA, oligonukleotydów)
2. Nośniki cząstek biologicznie aktywnych (micele, liposomy, dendrymery, koniugaty): otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie
3. Systemy kontrolowanego uwalniania leków wykorzystujące polimery niedegradowalne; układy transdermalne, doustne, wziewne
4. Systemy kontrolowanego uwalniania leków wykorzystujące polimery degradowalne (nanocząstki, mikrocząstki, pokrycia implantów)
5. Przeciwnowotworowe terapie celowane z wykorzystaniem cząstek magnetycznych, przeciwciał, fotouczulaczy i izotopów promieniotwórczych; terapie personalizowane
6. Materiały do obrazowania medycznego (kropki kwantowe, nanocząstki złota, srebra, krzemionki, enkapsułowane fluorofory, materiały typu core-shell)
7. Biosensory i lab-on-chip

Seminar classes (15h):

Seminarium składa się z części teoretycznej i laboratoryjnej. Najpierw studenci przygotowują prezentację na temat najnowszych technologii w obszarze materiałów dla terapii i diagnostyki medycznej. W drugiej części zajęć studenci samodzielnie otrzymują systemy dostarczania leków w postaci nano- lub mikrocząsek polimerowych lub tłuszczowych. Następnie charakteryzują morfologię i wielkość cząstek za pomocą metod mikroskopowych (mikroskop optyczny lub mikroskop sił atomowych), wyznaczają stopień załadowania lekiem i badają profil uwalniania leku z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej. Na tej podstawie analizowana i dyskutowana jest przydatność uzyskanych materiałów jako nośników leków w różnych wariantach terapeutycznych (układy podawane dożylnie, doustnie, wziewnie, lokalnie w postaci iniekcji, itp.).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z odpowiedzi, prezentacji i kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z kolokwium, sprawozdania i prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy jak najszybciej skontaktować się z prowadzącymi, którzy ustalą zasady i termin odrabiania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony podstawowy kurs fizyki , chemii ogólnej i chemii organicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Dodatkowe materiały dydaktyczne zostaną dostarczone przez prowadzących.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński: Linseed oil based nanocapsules as delivery system for hydrophobic quantum dots, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 110 (2013) 1–7.
2. Urszula Posadowska, Martin Parizek, Elena Filova, Malgorzata Wlodarczyk-Biegun, Marleen Kamperman, Lucie Bacakova, Elzbieta Pamula: Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate, International Journal of Pharmaceutics 485 (2015) 31-40.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula, Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.

Additional information:

brak