Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analytical techniques for bioactive molecules
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-223-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł służy zapoznaniu studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w analizie cząsteczek bioaktywnych w laboratoriach biologicznych, biochemicznych, medycznych, ochrony środowiska i zbliżonych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej. IMT2A_K01, IMT2A_W01, IMT2A_U04 Test
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych. IMT2A_W03
M_W003 Potrafi dobrać właściwą procedurę analityczną do przedstawionego problemu badawczego IMT2A_U04
M_W004 Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy. IMT2A_K02
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 Potrafi dobrać techniki zaawansowanej analizy instrumentalnej dla potrzeb planowanej detekcji lub oznaczenia ilościowego określonych grup biomolekuł. Posiada podstawową wiedzę o wybranych urządzeniach stosowanych w analizie instrumentalnej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych. + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi dobrać właściwą procedurę analityczną do przedstawionego problemu badawczego - - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zaprojektować przebieg eksperymentu rozstrzygający o weryfikacji/falsyfikacji testowanej hipotezy. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (15h):

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zasada działania i podstawy zastosowań wybranych technik zaawansowanej analizy instrumentalnej, stosowanej w biochemii i biotechnologii, w szczególności:
a.) HPLC i UPLC jako podstawowe techniki rozdziałowe
b.) rodzaje kolumn chromatograficznych i zakres ich stosowalności
c.) elektroforeza 1D/2D/kapilarna
d.) detekcja w technikach rozdziałowych
e.) spektrometria mas jako podstawowe narzędzie analizy i identyfikacji cząsteczek biologicznych
2. Pojęcie biocząsteczki, podstawowe kategorie biocząsteczek w organizmach żywych
3. Farmakologiczne aspekty interakcji organizmu z cząsteczkami egzogennymi
4. Problem toksyczności wybranych biocząsteczek w funkcji ich stężeń oraz biodostępności.

Seminar classes (15h):

Omówienie na wybranych przykładach stosowalności technik opisywanych w ramach wykładów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium opracowanym na podstawie wykładów oraz oceny z seminariów. Waga oceny z kolokwium: 0,55, waga oceny z seminarium: 0,45

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Spektrometria mas. red: Suder P., Bodzoń-Kułakowska A., Silberring J. Wydawnictwo AGH, Kraków, 2016

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bodzon-Kulakowska A, Antolak A, Drabik A, Marszalek-Grabska M, Kotlińska J, Suder P. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine administration – DESI – MS imaging study. Biochim Biophys Acta. 2017 Jul;1862(7):686-691
Drabik A, Ner-Kluza J, Bodzon-Kulakowska A, Suder P. Protocol: MYTHBUSTERS: a universal procedure for sample preparation for mass spectrometry. Eur J Mass Spectrom (Chichester). 2016;22(5):269-273
Bodzon-Kulakowska A., Suder P. Imaging mass spectrometry: Instrumentation, applications, and combination with other visualization techniques. Mass Spectrom Rev. 2016; 35(1):147-169
Mielczarek P., Smoluch M., Kotlinska J.H., Labuz K., Gotszalk T., Babij M., Suder P., Silberring J. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 2015 Apr; 10; 1389:96-103

Additional information:

None