Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Structural and functional intermetallics
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-232-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy na temat budowy i właściwości a także metod wytwarzania faz międzymetalicznych oraz ich znaczenia dla rozwoju wielu dziedzin nowoczesnej techniki oraz medycyny.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IMT2A_K03
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. IMT2A_U01
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. IMT2A_W01 Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych IMT2A_W03
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Scope:
Synthesis, structure and properties of intermetallics
Role of bulk materials and layers based on intermetallic phases in modern technology
Selected structural and functional intermetallics:
corrosion/oxidation resistant materials and coatings, lightweight materials, intermetallic matrix composites, multi-principal-element alloys (high entropy alloys), shape memory alloys, materials for energy storage and conversion, materials for medicine
New applications in automotive industry, aircraft, conventional and non-conventional energy generation

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki są zgodne z regulaminem studiów. Szczegóły są podawane na pierwszych zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

final grade: 0.1 attendance + 0.4 presentation + 0.5 test

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącym przedmiot.

Prerequisites and additional requirements:

basics of solid state physics/chemistry and materials characterization

Recommended literature and teaching resources:

J. H. Westbrook (Editor), R. L. Fleischer (Editor), Wiley 2000
Intermetallic Compounds, Volume 1, Crystal Structures of
Intermetallic Compounds, Volume 2, Basic Mechanical Properties and Lattice Defects of
Intermetallic Compounds, Principles and Practice, Volume 3, Progress
Intermetallic Compounds, Volume 4, Magnetic, Electrical and Optical Properties and Applications of
recommended scientific papers

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl/
Wybrane pozycje:
E. Godlewska, Materiały zawierające fazę międzymetaliczną β-NiAl–otrzymywanie i odporność chemiczna w wysokich temperaturach, Ceramika; ISSN 0860-3340; vol. 68
E. Godlewska, S. Szczepanik, R. Mania, J. Krawiarz, S. Koziński, FeAl materials from intermetallic powders, Intermetallics, 2003 11, s. 307-312
E. Godlewska, R. Mania, K. Mars, Sposób wytwarzania krzemku magnezu — Opis patentowy ; PL 217574 B1 ; Udziel. 2013-12-19 ; Opubl. 2014-07-31. http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217574B1.pdf
E. Godlewska, K. Mars, K. Zawadzka, Alternative route for the preparation of CoSb3 and Mg2Si derivatives, Journal of Solid State Chemistry, 2012 vol. 193, s. 109–113
E. Godlewska, K. Mars, R. Mania, S. Zimowski, Combustion synthesis of Mg2Si, Intermetallics, 2011 vol. 19 iss. 12, s. 1983–1988
G. S. Polymeris, A. Theodorakakos, K. Mars, E. Godlewska, Ch. B. Lioutas, E. Hatzikraniotis, K. M. Paraskevopoulos, Comparing doping methodologies in Mg2Si/AgMg system, Journal of Electronic Materials, 2014 vol. 43 no. 10, s. 3876–3883
E. Godlewska, M. Mitoraj, K. Leszczynska, Hot corrosion of Ti−46Al−8Ta (at.%) intermetallic alloy, Corrosion Science, 2014 vol. 78, s. 63–70
A. Prytuliak, E. Godlewska, K. Mars, D. Berthebaud, Synchrotron study of Ag-doped Mg2Si: correlation between properties and structure, Journal of Electronic Materials, 2014 vol. 43 no. 10, s. 3746–3752

Additional information:

attendance mandatory