Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Glass and glass-ceramic functional materials
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-234-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentom wiedzę dotyczącą otrzymywania szklistych i szkło-krystalicznych materiałów oraz ich właściwości, a także ich projektowania dla przykładowych zastosowań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w pracy inzyniera. IMT2A_K01, IMT2A_K02, IMT2A_K03 Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaprojektować proces krystalizacji szkła IMT2A_U04, IMT2A_U01 Test
M_U002 Potrafi powiązać skład chemiczny i fazowy z właściwościami materiału i wskazać jego zastosowanie IMT2A_U04, IMT2A_U01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie właściwości szkła i jego trwałość termiczną IMT2A_W01, IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_K02, IMT2A_W03, IMT2A_K03 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie rozwiązania technologiczne oparte o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne IMT2A_W01, IMT2A_W03 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w pracy inzyniera. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować proces krystalizacji szkła + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi powiązać skład chemiczny i fazowy z właściwościami materiału i wskazać jego zastosowanie + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie właściwości szkła i jego trwałość termiczną + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie rozwiązania technologiczne oparte o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (20h):

1) Stan szklisty – wpływ składu chemicznego i struktury na właściwości szkła
2) Szkło-ceramika – sposób otrzymywania, wpływ krystalizacji na własciwości materiału
3) Szkła użytkowe – sposób otrzymania, właściwości, zastosowanie
4) Układy zwiększające wydajność ogniw fotowoltaicznych
5) Szkliste materiały izolacyjne
6) Szkło-ceramiczne materiały konstrukcyjne
7) Szkło-ceramika o właściwościach biozgodnych i bioaktywnych
8) Szkła porowate
9) Materiały szkliste w układach optoelektronicznych
10) Wykorzystanie szkła w ochronie środowiska
11) Szkło jako składnik materiałów kompozytowych
12) Szkło jako element układów optycznych
13) Szyby zespolone

Seminar classes (10h):

Prezentacja wybranych zagadnień w ramach tematów przez studentów i dyskusja ustalanych na pierwszych zajęciach z prowadzącym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Część seminaryjna zostanie zaliczona na podstawie oceny prezentacji przedstawionej przez studentkę/studenta
Część wykładowa zostanie zaliczona na podstawie oceny z kolokwium przeprowadzonego pod koniec semestru.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 40% z kolokwium zaliczeniowego + 40% ocena z prezentacji studenta + 20 % aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie indywidualnego opracowania na zadany przez prowadzącego temat

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury naukowej.

Recommended literature and teaching resources:

Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 1. Ceramika/Ceramics, vol. 73, 2012
Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 2. Ceramika/Ceramics, vol. 113, 2012
Technologia Szkła, Wyd. Arkady Warszawa 1987
Czasopismo Świat Szkła

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badanie właściwości luminescencyjnych szkieł tlenkowo-fluorkowych metodami spektroskopii czasowo-rozdzielczej — Time resolved spectroscopy of oxyfluoride glass ceramics activated by Pr3+ ions.
Marek Różański, Marcin ŚRODA, Czesław Koepke // W: Światłowody i ich zastosowanie / red. Roman Pampuch, Leszek Stoch. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008.
Barwienie szkła pierwiastkami ziem rzadkich na przykładzie prazeodymu — Rare earths as dyes of glass – an effect of Pr3+. Marcin ŚRODA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; 2009 t. 61 nr 3 s. 208–211.
DTA/DSC study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, Irena WACŁAWSKA, L. STOCH, M. REBEN // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2004 vol. 77 s. 193–200.
Effect of {Er2O3 on thermal stability of oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2009 vol. 97 s. 239–243.
Filtracyjne szkła porowate — Porous glasses for filtration / Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Piotr Antkiewicz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference]: pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. Ceramika; vol. 66/1, S. 161–168.
Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego — [Surface crystallization and transport phenomena associated to silica-sodium-calcium glass corrosion] / Leszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA // Szkło i Ceramika. — 1999 R. 50 nr 3 s. 2–6
Nanocrystallization of LaF3 in oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA, Leszek STOCH // Optica Applicata; 2003 vol. 33 no. 1 s. 161–166.
Nanokrystaliczna, funkcjonalna szkło-ceramika — Nanocrystalline, functional glass-ceramics / Leszek STOCH, Jan Dutkiewicz, Marcin ŚRODA // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały s. 477–487.
Special glasses with submicrocrystalline sintered alumina admixture in {cBN} tools / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadeta PROCYK, Marcin ŚRODA, Kazimiera Majewska-Albin // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1 s. 167–174.
Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczych — Glassy fertilizers for horticulture / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1 s. 6–12.

Additional information:

None