Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały do konwersji i magazynowania energii
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-236-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko. Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać dane dostępne w literaturze polskiej i zagranicznej w celu wskazania kierunków, które można podjąć w celu opracowania nowych materiałów. Presentation
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia technologii konwersji i przechowywania energii oparte o procesy chemiczne. Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego, w stopniu wystarczającym do pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w materiałach ceramicznych wykazujących pożądane właściwości elektryczne, optyczne, termiczne, mechaniczne czy magnetyczne. Participation in a discussion
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w urządzeniach służących do przetwarzania i magazynowania energii. Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać dane dostępne w literaturze polskiej i zagranicznej w celu wskazania kierunków, które można podjąć w celu opracowania nowych materiałów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia technologii konwersji i przechowywania energii oparte o procesy chemiczne. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego, w stopniu wystarczającym do pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w materiałach ceramicznych wykazujących pożądane właściwości elektryczne, optyczne, termiczne, mechaniczne czy magnetyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w urządzeniach służących do przetwarzania i magazynowania energii. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
Materiały do konwersji i magazynowania energii

W ramach wykładu omawiane są:
– Formy energii
– Układy i materiały do przetwarzania i magazynowania różnych form energii, w tym w szczególności:
Ogniwa paliwowe i materiały stosowane w ich konstrukcji,
Ogniwa elektrochemiczne i akumulatory,
Kondensatory i superkondensatory,
Zasobniki cieplne i materiały stosowane do ich konstrukcji,
Materiały piezoelektryczne (energy harvesting),
Układy fotowoltaiczne i materiały do ich wytworzenia,
Materiały termoelektryczne,
Inne układy i materiały służące do do przetwarzania i magazynowania energii w różnych formach.

Seminar classes (15h):

W trakcie seminariów omawiane są zagadnienia dotyczące właściwości materiałów i ich optymalizacji pod kątem zastosowań (m.in):
– do konstrukcji silników spalinowych,
– do konstrukcji turbin wiatrowych,
– do konstrukcji zbiorników ciśnieniowych i specjalnych (zagadnienia korozji),
– do magazynowania energii mechanicznej,
– w energetyce jądrowej,
– do magazynowania energii cieplnej,
– do konstrukcji komór spalania,
– w urządzeniach do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (generatory),
– w liniach przesyłowych i w urządzeniach do pomiarów energii elektrycznej,
– w energetyce alternatywnej, geotermii, przy wykorzystaniu biomasy, pływy oceanów
– przy pozyskiwaniu gazów łupkowych.
W trakcie seminarium możliwe jest także omówienie innych zagadnień materiałowych związanych z tematyką pozyskiwania i magazynowania energii, zaproponowanych przez studentów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywa się podstawie przedstawioenj prezentacji oraz zaliczonego pozytywnie kolokwium zaliczeniowego.
Prezentacja i kolokwium są oceniane w skali 0-10 pkt.
Obie oceny muszą być pozytywne (minimum 5 pkt.).
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w trakcie trwania semestru student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie następujących zasad:

1) Prezentacja referatu (15-30 minut w trakcie seminarium) oceniana w skali 0-10 punktów.

2) Napisanie pozytywne kolokwium zaliczeniowego z całości materiału (treści przekazane w trakcie seminarium i wykładu). Maksymalna ilość punktów: 10 pkt.

3) Obie części muszą (referat i kolokwium) muszą być zaliczone pozytywnie (na minimum 5 punktów) każda.

4) Każda nieobecność na Seminarium oznacza odjęcie 1 pkt z puli punktów uzyskanych z kolokwium.

5) Obecność na wykładach nieobowiązkowa, ale punktowana:
0-1 nieobecności – 2 pkt dodatkowe do sumy punktów z kolokwium (-ów) i referatu
2 nieobecności – 1 pkt dodatkowy do sumy punktów z kolokwium (-ów) i referatu
ponad 2 nieobecności – 0 punktów dodatkowych.

6) Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie sumy wszystkich uzyskanych punktów, a jej wysokość jest określona w oparciu o skalę podaną w Regulaminie Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności konieczne jest jej usprawiedliwienie u prowadzącego i ustalenie zasad nadrobienia powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

M.in.:

W. Bogusz, F. Krok, „Elektrolity stałe – właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT, Warszawa 1995

„The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry” – P.J. Gellings,
H.J.M. Bouwmeester, CRC Press, New York-London-Tokyo 1997

“Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials”, S. Kasap,
P. Capper (Eds.), Springer Science + Business Media, Inc., New York, USA 2006

Publikacje naukowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dotyczące badań materiałów do konwersji i magazynowania energii można znaleźć m.in. na stronach:
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pasierb
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Nieroda

Additional information:

None