Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Final MSc project
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-303-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Przygotowanie pracy magisterskiej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej IMT2A_K01 Diploma thesis preparation
M_K002 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. IMT2A_K02, IMT2A_K03 Diploma thesis preparation
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych IMT2A_U02, IMT2A_U04, IMT2A_U01
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej IMT2A_U01 Presentation,
Diploma thesis preparation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej IMT2A_W01 Diploma thesis preparation
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich. IMT2A_W05 Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich. - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 15 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Module content
Practical classes (15h):
Przygotowanie pracy magisterskiej

Student przygotowuje pracę magisterską poprzez:
1) Uzgodnienie z opiekunem założeń, planu, metodyki i harmonogramu realizacji pracy
2) Uzgodnienie zakresu pracy dyplomowej,
3) Analizę zebranych materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy,
4) Wykonanie badań, analiz teoretycznych lub obliczeń projektowych,
5) Analiza uzyskanych wyników i sformułowanie wniosków,
6) Opracowanie redakcyjne pracy i przygotowanie prezentacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji pracy dyplomowej magisterskiej. Ocena z tej części pracy wystawiana jest przez promotora.

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wystawiana przez promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrówania zaległości wskutek nieobecności studenta i/lub niezłożenia pracy w wymaganym terminie określa Regulamin Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Wybór tematu pracy następuję na rok przed terminem egzaminu dyplomowego.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana jest literatura z obszaru dotyczącego tematyki pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje promotora, zebrane w specalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Additional information:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dmagisterskiej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony) następuje zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w AGH.
Praca magisterska może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony. W takim przypadku każdy z wykonawców może bronić oddzielnie swojej części pracy.