Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Optyka i spektroskopia szkieł
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-317-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy w zakresie zjawisk optycznych i charakterystyki optycznej szkieł. Student zostanie zapoznany m.in. z transmisją i selektywną absorpcją światła, zjawiskiem luminescencji, refrakcji i dyspersji. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy metod badania właściwości optycznych szkieł szkieł (spektroskopia elektronowa UV/VIS oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni) a także szkła o szczególnych właściwościach optycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań. IMT2A_K01, IMT2A_K02 Activity during classes,
Execution of exercises
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IMT2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd) IMT2A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła. IMT2A_W01 Activity during classes,
Presentation
M_W002 posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi IMT2A_W01 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W003 Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni IMT2A_W02, IMT2A_W01 Activity during classes,
Test,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd) - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła. - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Tematyka seminariów

Szkło jako materiał o szczególnych właściwościach optycznych;
Załamanie światła i dyspersja optyczna;
Nieliniowość optyczna;
Zjawisko barwy;
Luminescencja i akcja laserowa;
Wykorzystanie zjawisk optycznych w szkłach specjalnych;
Spektroskopia w podczerwieni i jej zastosowanie w badaniach strukturalnych szkieł;
Spektroskopia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach szkieł;
Cwiczenia praktyczne:
Charakterystyka optyczna szkieł barwnych;

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz + 0,3P +0,1Ob

gdzie:
Kz- kolokwium zaliczeniowe
P-sprawozdanie z zajęć praktycznych
Ob – obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniany indywidualnie ze Studentem.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizyki, matematyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

“Optyka i spektroskopia szkieł” Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Ceramika 58, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 1999
“Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne, Metody badań Cz. 1” Praca zbiorowa, Ceramika vol. 73, Kraków 2012
“Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne, Metody badań Cz. 2” Praca zbiorowa, Ceramika vol. 113, Kraków 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None