Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-319-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach omówione zostaną kierunki wykorzystania metod spektroskopii oscylacyjnej w badaniach ciał stałych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. Activity during classes,
Presentation,
Test results
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. Activity during classes,
Presentation,
Test results
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych Activity during classes,
Presentation,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych Activity during classes,
Presentation,
Test results
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych Activity during classes,
Test results,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Seminar classes (30h):
Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej i jej zastosowanie w badaniach ciał stałych

1. Podstawowe pojęcia spektroskopii oscylacyjnej.
2. Czynniki determinujące kształt widm w podczerwieni i Ramana ciał stałych.
3. Reguły wyboru dla ciał stałych.
4. Rodzaje drgań, drgania sieciowe.
5. Podstawy analizy grupowo teoretycznej dla ciał stałych. 6. 6.Budowa i działanie spektrometrów w podczerwieni i Ramana.
7. Porównanie spektrometrów dyspersyjnych i fourierowskich.
8. Techniki pomiarowe i obszary ich zastosowań w badaniach ciał stałych.
9. Specjalne metody spektroskopowe.
10. Pomiary niskotemperaturowe. Prezentacje studentów cz. I.
11.Interpretacja widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. II.
12.Zastosowania analityczne widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. III.
13.Wykorzystanie programów komputerowych w procesie interpretacyjnym widm. Prezentacje studentów cz. IV.
14.Dekompozycja widm ciał stałych.
15.Zajęcia kończące.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
Ocena z seminariów jest średnią arytmetyczną ocen z testu i prezentacji ((T+P)/2)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

. A. Bolewski, W. Żabiński (red.): „Metody badań minerałów i skał”, WG, Warszawa 1988.
2. Z. Kęcki: „ Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1992.
3. J. Konarski: „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1991.
4. J.M. Janik (red.): „Fizyka Chemiczna”, PWN, Warszawa 1989.
5. S. Bhagavantam, T. Venkatarayudu, “Theory of Groups and its Application to Physical Problem”, Academic Press, New York, London 1969 .
6. P.M.A. Sherwood: „Vibrational spectroscopy of solids”, Cambridge at the University Press, 1972.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None