Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bioethics
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-321-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu podstawowych problemów współczesnej bioetyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, kulturowego i religijnego w medycynie i bioinżynierii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi dyskutować na temat złożonych zagadnień bioetycznych w sposób otwarty na argumenty innych osób w grupie. IMT2A_K03, IMT2A_K02 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Potrafi słuchać i zrozumieć argumenty drugiej strony wykazując szacunek wobec osób prezentujących odmienne stanowisko. IMT2A_K01, IMT2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych. IMT2A_U01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny. IMT2A_W01, IMT2A_W05 Test,
Activity during classes
M_W002 Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie IMT2A_W05 Test,
Activity during classes
M_W003 Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych. IMT2A_W05 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi dyskutować na temat złożonych zagadnień bioetycznych w sposób otwarty na argumenty innych osób w grupie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi słuchać i zrozumieć argumenty drugiej strony wykazując szacunek wobec osób prezentujących odmienne stanowisko. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

1. Podstawowe nurty filozoficzne w teorii etycznej. Definicja bioetyki. Bioetyka w naukach przyrodniczych, medycznych i technicznych. Bioetyka a teologia moralna.
2. Moralna problematyka początków życia ludzkiego – eugenika, regulacja urodzin, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, zapłodnienie in vitro , manipulacja genetyczna, „dziecko na zamówienie”, aborcja.
3. Biologiczne i populacyjne konsekwencje ingerencji w zjawiska związane z reprodukcją człowieka; ideologia gender, problem zmiany płci.
4. Eksperyment biomedyczny – etyczne i prawne uwarunkowania prowadzenia badań medycznych z wykorzystaniem zwierząt, tkanek ludzkich; pozyskiwanie komórek macierzystych z zarodków ludzkich; klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne, tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych; Deklaracja Helsińska.
5. Etyczne aspekty transplantologi – pozyskiwanie organów i tkanek do transplantacji (ex vivo, ex mortuo), śmierć kliniczna, śmierć mózgowa, czarny rynek – handel narządami.
6. Pacjent – ochrona zdrowia, prawa pacjenta, autonomia i godność pacjenta, dostępność terapii medycznych, konflikt interesów pacjent-lekarz-koncern farmaceutyczny; Kodeks Etyki Lekarskiej, Karta Praw Pacjenta
7. Zagadnienia końca życia – daremna/uporczywa terapia, eutanazja, jakość życia, opieka paliatywna, opieka hospicyjna.
8. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny.
9. Śmierć w kulturach i religiach świata.
10. Kulturowe aspekty okaleczania ciała.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywny udział w prowadzonej na zajęciach dyskusji. Uzyskanie pozytywnej oceny na zajęciach zaliczeniowych dotyczących tematyki poruszanej na wykładach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,6Z+0,4O
OK – ocena końcowa
Z – ocena z zajęć zaliczeniowych
O – obecność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącymi poszczególne zajęcia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2002
Dylematy bioetyki, red. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, UM, Łódź 2001
Etyka lekarska, T. Brzeziński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
Etyka a transplantacje, M. Nowacka, PWN, Warszawa 2003
Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2001
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium porównawcze, M. Szeroczyńska, Uniwersitas, Kraków 2004
Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, B. Mepham, PWN, Warszawa 2008
Bioetyka – najważniejsze problemy, T. Ślipko SJ, Petrus, Kraków 2012
Kodeks Etyki Lekarskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej projekt dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None