Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-322-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie określania i opisu mikrostruktury materiałów oraz budowy i użytkowania mikroskopów do światła widzialnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma wysoką świadomość pracy zepołowej IMT2A_K02
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów IMT2A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski IMT2A_U04 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów IMT2A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma wysoką świadomość pracy zepołowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Wstęp teoretyczny

  Rys historyczny. Co to jest fala świetlna?

 2. Przyrządy optyczne

  Oko. Lupa. Mikroskop. Luneta. Teleskop. Lornetka.

 3. Metody obserwacji mikroskopowych

  Mikroskopia w świetle odbitym i przechodzącym.
  Mikroskopia polaryzacyjna, interferencyjna, interferencyjno-polaryzacyjna, fazowo-kontrastowa

 4. Zastosowanie mikroskopii optycznej

  W biologii do obserwacji drobnoustrojów i budowy tkanek.
  W chemii i fizyce sdo obserwacji np.: przemian krystalicznych. W geologii do obserwacji budowy skał.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat wcześniej uzgodniony z prowadzącym zajęcia, uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz kolokwium.
Ocena z zaliczenia jest średnią z ocen cząstkowych z prezentacji oraz kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z zajęć seminaryjnych oraz aktywność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu fizyki, chemii oraz optyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Pluta M. “Mikroskopia Optyczna”; PWN; Warszawa 1982.
2. Appel L., Kowalczyk R. “Mikroskop. Budowa i Użytkowanie”; WNT, Warszawa 1966.
3. Staub F., Olewicz E. “Mikroskop metalograficzny. Budowa i zastosowanie”; PWT, Warszawa 1956.
4. Antoni Wala „Mikroskopowe badania metalograficzne”
5. Encyklopedia Fizyki PWN – tom II i III – Warszawa 1976
6. Andrzej Pluta “Podstawy technik mikroskopowych”, 1999
7. Piotr Kawalerowicz „MIKROSKOP, Mikroświat, jak zobaczyć niewidzialne”, Młody Technik 2 (2005).
8. Internetowe bazy danych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

None