Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Specialized seminar
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-401-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu Seminarium Specjalistyczne prowadzone są zajęcia mające na celu uzupełnienie i rozszerzenie szczegółowej wiedzy specjalistycznej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej IMT2A_K01, IMT2A_K03 Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji w obszarze inżynierii materiałowej IMT2A_U02, IMT2A_U04, IMT2A_U01 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowy i właściwości materiałów IMT2A_W01, IMT2A_W03 Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów IMT2A_W02 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji w obszarze inżynierii materiałowej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowy i właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Seminarium specjalistyczne

Studenci przygotowują materiały do dyskusji (indywidualnie, lub w niewielkich zespołach) na zadane przez Prowadzącego tematy. Studenci mają możliwość zaproponowania tematów związanych z interesującą ich tematyką w obszarze inżynierii materiałowej.
Co do zasady proponowane tematy wykraczają poza tematykę badawczą realizowaną na Wydziale.
W ramach modułu możliwe jest także wygłoszenie prelekcji przez specjalistów zaproszonych z instytucji zewnętrznych (specjaliści z przemysłu, visiting professors).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa Ok = 0.5*Oas + 0.5*Okk
gdzie:
Oas – ocena za aktywność studenta na zajęciach
Okk – ocena z kolokwium końcowego.
Obie oceny (Oas, Okk) muszą być pozytywne.
Ocena Okk jest średnią ocen ze wszystkich terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący ustala, kierując się zapisami w regulaminie studiów AGH, zasady nadrobienia zaległości wynikających z nieobecności.
Nieobecność na 4 lub więcej zajęciach powoduje brak możliwości uzyskania pozytywnego zaliczenia w I terminie (Okk = 2,0 – ndst).
Nieobecność na 7 lub więcej zajęciach powoduje nie klasyfikowanie studenta i konieczność powtarzania przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Specjalistyczna literatura (zależna od wybranej ścieżki dyplomowania), wskazana przez Prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Additional information:

brak