Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-2-402-MF-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na zadany temat dotyczący realizowanej pracy magisterskiej. Prezentacje dotyczą części eksperymentalnej i teoretycznej pracy i zawierają informacje na temat koncepcji i planowania eksperymentu, przebiegu jego realizacji dyskusji wyników oraz wniosków końcowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy związanej z tematyką pracy dyplomowej. IMT2A_K01, IMT2A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia w obszarze tematyki realizowanej pracy magisterskiej IMT2A_U05, IMT2A_U04, IMT2A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie właściwości materiałów IMT2A_W01, IMT2A_W03 Scientific paper,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów IMT2A_W03 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy związanej z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia w obszarze tematyki realizowanej pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Seminarium dyplomowe

W ramach zajęć studenci przygotowują i wygłaszają referaty na zadany temat dotyczący realizowanej pracy magisterskiej.
Prowadzona jest dyskusja dotycząca przyjętej metodyki badawczej, zrealizowanych badań, uzyskanych wyników, interpretacji, wniosków, sposobu prezentacji, i innych aspektów związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność obowiązkowa.
Warunki zaliczenia zajęć są zgodne z regulaminem studiów, szczegóły wynikające ze specyfiki seminarium (w zależności od ścieżki dyplomowania) podaje Prowadzący na początku zajęć.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 ocena za prezentację + 0,5 ocena za udział w dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, nieobecności należy usprawiedliwić u Prowadzącego bezzwłocznie po ponownym przystąpieniu do zajęć po powrocie z nieobecności.
Zasady nadrobienia powstałych zaległości ustala Prowadzący.
Nieobecność na 4 lub więcej zajęciach powoduje brak możliwości uzyskania pozytywnego zaliczenia w I terminie.
Nieobecność na 7 lub więcej zajęciach powoduje nie klasyfikowanie studenta i konieczność powtarzania przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Specjalistyczna literatura (zależna od wybranej ścieżki dyplomowania), wskazana przez Prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Additional information:

brak