Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia organiczna
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-301-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków organicznych, konieczności ich odpowiedzialnego wykorzystania oraz swojej roli w pracy zespołu realizującego określone zadania. IMT1A_K02 Activity during classes,
Examination
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z chemii organicznej. IMT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przewidzieć drogi reakcji związków organicznych oraz zidentyfikować ich produkty z zastosowaniem metod spektroskopowych: spektroskopii IR oraz 1H NMR. IMT1A_U04 Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach IMT1A_W01 Examination,
Test
M_W002 Posiada uporządkowaną wiedzę o reakcjach chemicznych podstawowych grup związków organicznych, ich mechanizmach oraz reagentach biorących w nich udział IMT1A_W01, IMT1A_W03 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków organicznych, konieczności ich odpowiedzialnego wykorzystania oraz swojej roli w pracy zespołu realizującego określone zadania. + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z chemii organicznej. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przewidzieć drogi reakcji związków organicznych oraz zidentyfikować ich produkty z zastosowaniem metod spektroskopowych: spektroskopii IR oraz 1H NMR. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada uporządkowaną wiedzę o reakcjach chemicznych podstawowych grup związków organicznych, ich mechanizmach oraz reagentach biorących w nich udział + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 182 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 80 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Przedmiot badań chemii organicznej. Klasyfikacja związków organicznych: rodzaje węglowodorów i ich pochodne, zawierające charakterystyczne grupy funkcyjne.
2. Nazewnictwo związków organicznych.
3. Identyfikacja związków organicznych – analiza chemiczna i spektroskopowa (spektroskopia IR, spektroskopia 1H NMR).
4. Izomeria konstytucyjna i przestrzenna związków organicznych.
5. Polaryzacja wiązań w cząsteczkach związków organicznych – efekty indukcyjne
i mezomeryczne. Reakcje organiczne: substytucja, addycja, eliminacja i reagenty organiczne: wolne rodniki, nukleofile, elektrofile. Homolityczny i heterolityczny rozpad wiązań kowalencyjnych w cząsteczkach organicznych.
6. Węglowodory łańcuchowe: alkany, alkeny, alkiny, alkadieny – budowa, występowanie, właściwości fizyczne, reakcje charakterystyczne, zastosowania. Ropa naftowa jako źródło węglowodorów.
7. Węglowodory alicykliczne: budowa, występowanie, właściwości fizyczne, reakcje, zastosowania.
8. Węglowodory aromatyczne: budowa, właściwości fizyczne, reakcje. Benzen jako podstawowy przedstawiciel węglowodorów aromatycznych.
9. Fluorowcopochodne węglowodorów – halogenki alkilów i arylów: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
10. Alkohole i fenole: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
11. Związki karbonylowe – aldehydy i ketony: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
12. Związki karbonylowe – kwasy karboksylowe i ich pochodne: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
13. Aminy alifatyczne i aromatyczne: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
14. Związki organiczne o znaczeniu praktycznym – detergenty, barwniki, dodatki do żywności.
15. Związki organiczne o znaczeniu praktycznym – środki ochrony roślin, leki, polimery.

Seminar classes (30h):

1. Klasyfikacja związków organicznych. Nazewnictwo systematyczne węglowodorów.
2. Nazewnictwo systematyczne związków organicznych, zawierających różne grupy funkcyjne.
3. Izomeria związków organicznych: izomery konstytucyjne i przestrzenne.
4. Polaryzacja wiązań w związkach organicznych – efekty: indukcyjny i mezomeryczny.
5. Identyfikacja związków organicznych – określanie wzorów empirycznych na podstawie wyników analizy elementarnej.
6. Identyfikacja związków organicznych na podstawie widm IR.
7. Identyfikacja związków organicznych na podstawie widm 1H NMR.
8. Reakcje i reagenty organiczne. Reakcje substytucji wolnorodnikowej w alkanach.
9. Alkeny – reakcje addycji elektrofilowej, addycja wolnorodnikowa HBr.
10. Reakcje substytucji elektrofilowej w benzenie i jego pochodnych. Aktywujący/dezaktywujący oraz kierujący wpływ podstawników.
11. Fluorowcoalkany – reakcje jedno- i dwucząsteczkowej substytucji nukleofilowej..
12. Reakcje eliminacji w związkach organicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,6OE + 0,4OS, gdzie: OK-ocena końcowa, OE – ocena z egzaminu, OS – ocena z seminariów. W przypadku zdawania egzaminu w kilku terminach, OE to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych we wszystkich terminach. OS jest natomiast średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów przeprowadzonych na seminariach, uwzględniającą oceny niedostateczne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej: znajomość położenia pierwiastków w układzie okresowym, budowa atomu, rodzaje orbitali elektronowych, rodzaje wiązań chemicznych.
Wymagania dodatkowe:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć seminaryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez osoby prowadzące przedmiot,
znajdujące się na stronie internetowej: http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl
2. J. McMurry: „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2000 (wyd. I) lub 2003 (wyd. II) lub
2006 (wyd. III – zmienione)
3. R. T. Morrison, R. T. Boyd: “Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 1985 lub późniejsze
wydania
4. D. Buza, W. Sas, P. Szczeciński, „Chemia organiczna, kurs podstawowy”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
5. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska, „Chemia organiczna”, WNT, Warszawa 2003
6. „Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych”,
red.: W. Zieliński, A. Rajca, WNT, Warszawa 1995
7. R. M. Silverstein, F.X. Webster, D. J. Kiemle: „Spektroskopowe metody identyfikacji
związków organicznych”, PWN, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia seminaryjne zaliczane są na podstawie wyników trzech kolokwiów przeprowadzonych w trakcie semestru. Ze wszystkich kolokwiów trzeba uzyskać pozytywne oceny; oceny niedostateczne należy poprawić.