Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wstęp do filozofii przyrody
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-711-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Koleżyński Andrzej (kolezyn@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot obejmuje podstawowy przegląd najistotniejszych zagadnień z filozofii przyrody nieożywionej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Analiza konkretnych problemów filozoficznych i metodologicznych dotyczących nauk szczegółowych, sprzyja rozwojowi kreatywnych zdolności przyszłego inżyniera, jak również przyczynia się do tworzenia analitycznej i krytycznej postawy w odniesieniu do eksplorowanych procesów technicznych i technologicznych. IMT1A_K01 Test results
Skills: he can
M_U001 Studiowanie filozofii kształtuje analityczny sposób myślenia i wyrabia umiejętność krytycznej analizy problemów, w tym również spotykanych przez przyszłego inżyniera w pracy zawodowej. Dzięki wprowadzeniu do metodologii nauki oraz uzyskaniu wiedzy na temat podstawowych problemów filozoficznych i metodologicznych dotyczących nauk szczegółowych, tworzona jest podstawa do kreatywnego i efektywnego podejścia do praktycznych zagadnień spotykanych w codziennej pracy inżyniera materiałowego, technologa chemicznego, czy ceramika. IMT1A_U03, IMT1A_U01 Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poprzez systematyczne wprowadzenie w podstawy współczesnej filozofii nauki i filozofii przyrody przyszły absolwent zyskuje nowy sposób widzenia nauk przyrodniczych, ich roli, możliwości, ograniczeń i współzależności, przydatny w skutecznym wykorzystaniu potencjału tych nauk w inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i ceramice. IMT1A_W03 Test results
M_W002 Po przestudiowaniu wybranych filozoficznych metod analizy przykładowych problemów filozoficznych i metodologicznych nauk przyrodniczych (przede wszystkim fizyki i chemii), absolwent zyskuje kompleksowy punkt widzenia na rolę, możliwości aplikacyjne i ograniczenia współczesnej nauki w kontekście praktycznego stosowania jej metod. IMT1A_W05 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Analiza konkretnych problemów filozoficznych i metodologicznych dotyczących nauk szczegółowych, sprzyja rozwojowi kreatywnych zdolności przyszłego inżyniera, jak również przyczynia się do tworzenia analitycznej i krytycznej postawy w odniesieniu do eksplorowanych procesów technicznych i technologicznych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Studiowanie filozofii kształtuje analityczny sposób myślenia i wyrabia umiejętność krytycznej analizy problemów, w tym również spotykanych przez przyszłego inżyniera w pracy zawodowej. Dzięki wprowadzeniu do metodologii nauki oraz uzyskaniu wiedzy na temat podstawowych problemów filozoficznych i metodologicznych dotyczących nauk szczegółowych, tworzona jest podstawa do kreatywnego i efektywnego podejścia do praktycznych zagadnień spotykanych w codziennej pracy inżyniera materiałowego, technologa chemicznego, czy ceramika. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poprzez systematyczne wprowadzenie w podstawy współczesnej filozofii nauki i filozofii przyrody przyszły absolwent zyskuje nowy sposób widzenia nauk przyrodniczych, ich roli, możliwości, ograniczeń i współzależności, przydatny w skutecznym wykorzystaniu potencjału tych nauk w inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i ceramice. + - - - - - - - - - -
M_W002 Po przestudiowaniu wybranych filozoficznych metod analizy przykładowych problemów filozoficznych i metodologicznych nauk przyrodniczych (przede wszystkim fizyki i chemii), absolwent zyskuje kompleksowy punkt widzenia na rolę, możliwości aplikacyjne i ograniczenia współczesnej nauki w kontekście praktycznego stosowania jej metod. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (30h):

Przedmiot obejmuje podstawowy przegląd najistotniejszych zagadnień z filozofii przyrody nieożywionej. Zajęcia mają na celu pokazanie, jak osiągnięcia nauk przyrodniczych wpływają na zrozumienie praw przyrody i kształtowanie się obrazu świata.
Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: racjonalność świata, matematyczność świata, fundamentalna rola symetrii we współczesnej nauce (problem unifikacji oddziaływań, twierdzenie Noether), rozróżnienie pomiędzy klasycznym i kwantowym obrazem świata, ewolucja pojęć: czasu, przestrzeni, masy, siły, przyczynowości, determinizmu, ewolucja ontologii świata postulowanej przez teorie fizyczne, problem realizmu naukowego, nieadekwatności języka klasycznego do opisu mikroświata.

Szczegółowa lista tematów poruszanych w trakcie wykładów:
1. Wprowadzenie, sceptycyzm.
2. Granice poznania.
3. Prawa przyrody
4. Symetria (niezmienniczość) praw przyrody
5. Przyczynowość, determinizm.
6. Emergencja
7. Wnioskowanie: indukcja, dedukcja, abdukcja, typowe błędy.
8. Rola modeli w nauce, abstrakcja, idealizacja
9. Problem pomiaru, rola eksperymentu
10. Wprowadzenie do filozofii chemii
11. Status ontologiczny wiązania chemicznego.
12. Status determinizmu we współczesnych teoriach fizycznych
13. Model standardowy, symetria cechowania, unifikacja oddziaływań, łamanie symetrii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przynajmniej 80% obecność na wykładach oraz pozytywna ocena uzyskana z testu sprawdzającego. Studenci którzy nie uzyskają zaliczenia w pierwszym terminie, mogą przystąpić do zaliczenia poprawkowego (pisemnego sprawdzianu) w terminach zgodnych z Regulaminem Studiów AGH.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Na końcu wykładu przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę studentów. Studenci, którzy nie zaliczą testu, mogą w trakcie sesji poprawkowej przystąpić do testu ponownie, a wynik końcowy ustalany jest jako średnia arytmetyczna. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na teście zaliczeniowym, student otrzymuje w pierwszym terminie zero punktów.
Uzyskane punkty przeliczane są na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na zajęciach, w przypadku nieobecności usprawiedliwionej mogą wyrównać związane z tym zaległości, poprzez samodzielną pracę (zakres materiału do samodzielnego studiowania, związany z tematem zajęć, na których student był nieobecny, będzie każdorazowo przekazywany przez prowadzonego) przystepując pod koniec semestru do pisemnego kolokwium z zakresu materiału, który student był zobowiązany samodzielnie opanować.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Wymagane teksty:
1. Heller M., Filozofia przyrody – zarys historyczny, Kraków 2004 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
2. Heller M., Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2006 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
3. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów, BIBLOS 2007 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
4. Heller M, Lubański M., Ślaga S.W., Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, rozdz. II: M. Heller, Materia – geometria, Warszawa: Wydawnictwo ATK 1997, s. 157–282
5. Newton I., Scholium, tłum. A. Michalik, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 8 (1986), s. 88–98 (Wraz ze wstępem A. Michalik pt. „Wprowadzenie do Scholium Newtona”, tamże). Artykuły można znaleźć pod adresem: http://www.obi.opoka.org/zfn/008/.
6. Penrose R., Nowy umysł cesarza, Warszawa 2000 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
7. Prigogine I., Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, tłum. K. Lipszyc, PIW, Warszawa 1990 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
8. Smolin L., Powstanie i rozkwit teorii strun, upadek nauki i co dalej, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
9. Greene B., Piękno Wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
10. Greene B., Struktura kosmosu. Przestrzeń, czas i struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
11. Heller M., Kosmologia kwantowa, Prószyński i S-ka, 2001 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).
12. Heller M., Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia wszechświata, Prószyński i S-ka, 2002 (fragmenty wskazane przez prowadzącego).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None