Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-705-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest wyjaśnienie, czym jest własność intelektualna, jakie są podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. W trakcie zajęć przybliżane są kolejno zagadnienia związane z własnością przemysłową, tajemnicą przedsiębiorstwa i prawem autorskim. Badania patentowe pozwalają określić stan techniki w literaturze patentowej i są źródłem w planowaniu strategii przedsiębiorstwa.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa IMT1A_K01 Activity during classes,
Project
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia IMT1A_U03 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej IMT1A_W05 Activity during classes,
Project,
Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. IMT1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 1 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (15h):

Zasady ochrony prawnej
- Pojęcie polityki patentowej i cel ochrony
- Formy własności przemysłowej i sposoby jej ochrony
-Międzynarodowe konwencje
- Procedura zgłaszania przed UPRP
-Umowy licencyjne i umowy know-how
Ekonomika wynalazczości
-Zasady wynagradzania twórców projektów wynalazczych
Informacja patentowa
-Międzynarodowe systemy ochrony prawnej
-Rodzaje badan patentowych
Zasady prawa autorskiego
-Prawa osobiste autora
-Prawa majątkowe
-Rodzaje naruszeń prawa autorskiego

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium i projekt badań patentowych

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Wypadkowa ocena z kolokwium, projektu badania patentowego do obranego zagadnienia technicznego oraz uczestnictwa na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Referat na obrany temat

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne zasady prawa własności, a szczególnie własności intelektualnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Kotarba W.: „Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle, Warszawa 2000
2. Zajączkowski M,: „Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej”. Wyd.Economicus, Szczecin 2003
3. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa Wyd. UPRP
4. WWW.UPPR.pl
5. Ustawa „.Prawo własności przemysłowej” z 2000 r.DzU.nr..49 poz508
6. Ustawa o Prawie autorskim o prawach pokrewnych” z 2000 r DzU. Nr80 poz. 904

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None