Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-024-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Module summary

celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z hydratacją w układach aktywowanych alkaliami oraz pokazanie różnic w stosunku do hydratacji w układzie klinkier portlandzki – woda.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zdobywanie wiedzy IMT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Sprawdzenie wiedzy IMT1A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami IMT1A_W01 Activity during classes
M_W002 Sprawdzenie wiedzy IMT1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zdobywanie wiedzy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami - - - - - + - - - - -
M_W002 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Aktywność na zajęciach,
Uzyskanie pozytywnej oceny średniej z kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

“Chemia Cementu” W. Kurdowski
“Geopolymers: Structures, Processing, Properties and Industrial Applications” J. L. Provis, J. S. J. van Deventer

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None