Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-027-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Szyszkiewicz-Warzecha Krzysztof (szyszkin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C IMT1A_U02 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi wykorzystać wybrane środowisko programistyczne C IMT1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++ IMT1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego IMT1A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać wybrane środowisko programistyczne C - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++ - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Podstawowe pojęcia języka C++

  Podstawy programowania w języku C++: struktura programu, pliki źródłowe, preprocesor, identyfikacja danych; narzędzia wspomagające programowanie: kompilator, linker, debugger; pliki nagłówkowe i zasady ich stosowania; najistotniejsze elementy języka C++;

 2. Słowa kluczowe, typy danych

  Podstawowe słowa kluczowe; typy danych; zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe;

 3. Operatory

  operatory: arytmetyczne, relacyjne, logiczne, bitowe; instrukcje przypisania; instrukcje warunkowe proste i złożone; instrukcje wyboru; konstruowanie wyrażeń logicznych;

 4. Instrukcje iteracyjne

  instrukcje iteracyjne: while i do..while, instrukcja for; wskaźniki: arytmetyka wskaźnikowa, wskaźniki a tablice; struktury i unie;

 5. Dynamiczne operacje na pamięci

  dynamiczne przypisywanie i zwalnianie pamięci: operatory new i delete; funkcje: przekazywanie argumentów, referencje, przeciążanie funkcji, wskaźniki;

 6. programowanie strukturalne

  programowanie strukturalne – przykładowe programy (rozwiązanie drugiego prawa Ficka);

 7. programowanie rekurencyjne

  programowanie rekurencyjne – przykładowe programy (metody odwrotne dotyczące znajdowania współczynników dyfuzji).

 8. Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++

  Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++: podstawowe pojęcia: klasa, hermetyzacja, dziedziczenie, przeciążanie funkcji i operatorów, polimorfizm, obiekt;

 9. Obiekty

  projektowanie klas, strukturalizacja, hermetyzacja i komunikacja, metody, wewnętrzna struktura obiektów;

 10. konstruktory i destruktory

  konstruktory i destruktory obiektów;

 11. komunikacja z obiektami

  komunikacja z obiektami: funkcje składowe i zaprzyjaźnione, zmienna this;

 12. dziedziczenie

  dziedziczenie: konstruowanie obiektów klasy pochodnej, funkcje wirtualne, klasy abstrakcyjne i fundamentalne;

 13. Programowanie obiektowe a strukturalne

  porównanie programowania strukturalnego z obiektowym, najważniejsze różnice.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne: Informatyka

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, 1996 lub nowsze.
2. Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania. Helion 2006.
3. Ogólnodostępne podręczniki do języka C++.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak