Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe (tylko dla Inżynierii Materiałowej)
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-035-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach studenci zapoznają się z fizycznym znaczeniem układów fazowy 1- 2- i 3-składnikowych oraz pracom w tych układach polegającym na prowadzeniu torów krystalizacji oraz wyznaczaniu składu tlenkowego i fazowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma potrzebę samodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury IMT1A_K02, IMT1A_K01 Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych IMT1A_U06, IMT1A_U05 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student ma wiedzę z zakresu układów fazowych IMT1A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 Student rozumie fizyczne znacznie układów fazowych IMT1A_W01 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma potrzebę samodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma wiedzę z zakresu układów fazowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie fizyczne znacznie układów fazowych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Przedmiot zapoznaje z dwu- i trójskładnikowymi układami fazowymi.

1. Fizyczne znaczenie układów fazowych.
2. Reguła faz Gibsa dla układów skondensowanych.
3. Dwuskładnikowe układy fazowe.
4. Prowadzenie torów krystalizacji.
5. Opis jakościowy procesu krystalizacji i topienia.
6. Reguła dźwigni.
7. Obliczenia ilościowe.
8. Kolokwium.
9. Trójskładnikowe układy fazowe.
10. Reguła faz Gibsa.
11. Reguła Alkamadego. Wyznaczanie kierunków spadku temperatury.
12. Trójkąty kompozycji. Zasada trójkąta kompozycji.
13. Prowadzenie i opis torów krystalizacji.
14. Ilościowe wyznaczanie udziału faz.
15. Kolokwium.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie dwóch kolokwiów cząstkowych

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną dwóch kolokwiów cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs krystalografii

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
2. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None