Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Optical fibers
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-047-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewni Studentowi zdobycie i rozszerzenie wiedzy na temat szkieł specjalnych dla techniki światłowodowej – rodzaje, otrzymywanie oraz właściwości fizyko-chemiczne, jak również budowy, wytwarzania i właściwości światłowodów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do ciągłego uczenia się poszukiwania nowych rozwiązań w pracy inżyniera. IMT1A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dokonać podziału światłowodów, wymienić i scharakteryzować ich właściwości oraz obszary zastosowań. IMT1A_U01 Presentation
M_U002 Student potrafi dokonać oceny potrzeby rozwoju i przyszłych zastosowań technologii światłowodowej. IMT1A_U01 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawy zjawisk optycznych, niezbędne do zrozumienia podstaw technologii światłowodowej IMT1A_W01 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie podstawy zasad działania,budowy światłowodów. IMT1A_W01 Presentation,
Activity during classes
M_W003 Student zna i rozumie podstaw właściwości szkieł światłowodowych. IMT1A_W01 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do ciągłego uczenia się poszukiwania nowych rozwiązań w pracy inżyniera. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać podziału światłowodów, wymienić i scharakteryzować ich właściwości oraz obszary zastosowań. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny potrzeby rozwoju i przyszłych zastosowań technologii światłowodowej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawy zjawisk optycznych, niezbędne do zrozumienia podstaw technologii światłowodowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy zasad działania,budowy światłowodów. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstaw właściwości szkieł światłowodowych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Seminar classes (30h):

Celem przedmiotu Światłowody jest zapoznanie studentów z podstawami techniki światłowodowej oraz jej zastosowań.
W ramach przedmiotu zostaną omówione:

  • rodzaje szkieł światłowodowych, technologie ich otrzymywania oraz właściwości fizyko-chemiczne.
  • podstawy fizyczne propagacji światła w włóknie optycznym, wykorzystanie zjawiska odbicia i załamania światła, dyspersja i sposoby minimalizacji zjawisk dyspersyjnych, tłumienie w światłowodach.
  • podstawy zasad działania i budowy światłowodów ze względu na geometrię, rodzaje modów światłowodowych, rozkład współczynnika załamania światła.
  • tendencje rozwojowe w dziedzinie światłowodów oraz obszary nowych zastosowań m.in. w medycynie lub nowoczesnej technice pomiarowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział Studentów na zajęciach seminaryjnych oraz opracowanie zagadnień naukowych podanych przez prowadzącego (prezentacja).

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0.7 P + 0.3 Ob

gdzie

P – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1 i Cz.2 Ceramika vol. 73 i vol. 113, Kraków 2012.
J.E. Midwinter, „Optyka i technika światłowodowa’ Warszawa 1995 r.
M. Szustakowski, „Elementy techniki światłowodowej”, Wydawnictwo Naukowo – techniczne, Warszawa 1992 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

brak