Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-056-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania, systemów zarządzania jakością oraz certyfikacji wyrobów szklanych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. IMT1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student jest gotów do posługiwania się metodami badań oraz oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych IMT1A_U02 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metodykę badań wyrobów szklanych IMT1A_W04 Activity during classes,
Presentation
M_W002 Student zna i rozumie podstawy systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych IMT1A_W05 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student jest gotów do posługiwania się metodami badań oraz oznaczania cech użytkowych wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metodykę badań wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Tematyka seminariów

Użytkowe właściwości wyrobów szklanych, a także wymagania i metody badań wyrobów szklanych:
-budowlanych i innych stosowanych w budownictwie; bezpiecznych; ochronnych; szyb zespolonych; szkieł powlekanych; motoryzacyjnych;
-opakowań szklanych;
-gospodarczych; farmaceutycznych i technicznych.
Zakładowa kontrola jakości wyrobów.
Świadectwa (certyfikaty) zgodności wyrobów z normą.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywać się będzie na podstawie aktywności i czynnego udziału Studenta w zajęciach seminaryjnych.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa=zaliczenie

OK=0,8P+0,1A+0,1U
gdzie;
P-prezentacja (referat)
A-aktywność na zajęciach
U-udział w dyskusji

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie ze Studentem.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy technologii szkła.

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987.
2.Meller M., Siwiński P.: Szkło budowlane, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2002
3.Normy: PN-EN, PN-ISO
4.Czasopisma: Szkło i Ceramika, Świat Szkła

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None