Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Vacuum in materials research
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-072-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie sie z pojeciami podstawowymi oraz urządzeniami techniki próżniowej-jako najnowocześniejszego medium technologicznego

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi dostosować parametry urządzeń próżniowych do wybranego procesu technologicznego IMT1A_U04, IMT1A_U02 Activity during classes
M_U002 Potrafii zaprojektować instalacje próżniową dla wybranego procesu technologicznego. Potrafii wykorzystać pakiety symmulacyjne (np Moly-Flower) do projektowania aparatury technologicznej IMT1A_U02 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 znajomość pojęć, terminów i zjawisk występujących w obszarze techniki próżniowej IMT1A_W04, IMT1A_W03 Project
M_W002 Zna ukłądy generacji i pomiarów próżni w różnych zakresach ciśnień IMT1A_W04, IMT1A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi dostosować parametry urządzeń próżniowych do wybranego procesu technologicznego - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafii zaprojektować instalacje próżniową dla wybranego procesu technologicznego. Potrafii wykorzystać pakiety symmulacyjne (np Moly-Flower) do projektowania aparatury technologicznej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 znajomość pojęć, terminów i zjawisk występujących w obszarze techniki próżniowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna ukłądy generacji i pomiarów próżni w różnych zakresach ciśnień - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Próżnia w badaniach materiałów

Zapoznanie się z pojęciami stosowanymi w technice próżniowej i kinetyczno-molekularnej teorii gazów
Zapoznanie się z metodami generacji i pomiaró próżni
zapoznanie się z z zastosowaniami próżni w różnych dziedzinach przemysłu
zapoznanie się z metodą symulacji Monte Carlo
przygotowanie projektu aparatury technologicznej do wybranego procesu
Wykonanie symulacji z wykorzystaniem pakietu Moly-Flower do oblicznie parametrów zaprojektowanego układu próżniowego

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

wykonanie projektu

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

20% udział w zajęciach
80% projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zajęcia w grupie rownoległej

Prerequisites and additional requirements:

ukończony kurs fizyki, matematyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Hałas Technika Próżni 2017
2. K.Marszalek Large area deposition sputtering coaters, Monografs of ITR, (2014), 44-54.
3 K.Marszalek Wykłady z próżni 2019

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. K. Marszalek, R.Mania, Próżniowe stanowisko do nanoszenia warstw na tkaniny, Monografie WAT, (2018), 35-58
2. K.Marszalek Large area deposition sputtering coaters, Monografs of ITR, (2014), 44-54.
3. Marszałek K.W., Doros W. Potokowa linia magnetronowa do depozycji cienkich warstw systemów fotowoltaicznych, Elektronika, 2, (2014), 8.
4. K.Marszałek, Faza mikrokropelkowa w technice naparowania łukowego, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN. vol. 103/1, (2008), s 733–740.
5. K. Kyzioł, S. Jonas, K. Tkacz-Śmiech, K.Marszałek, „ A role of parameters in RF PA CVD technology of a-C:N:H layer”, Vacuum 82 (2008) 998–1002.

Additional information:

None