Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inorganic-nonmetalic Materials
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-101-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Współcześnie stosowane materiały inżynierskie. Materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. Struktura a właściwości materiałów. Zastosowania materiałów, optymalizacja właściwości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność poszczególnych materiałów do konkretnych zastosowań IMT1A_U04 Test
M_U002 Student potrafi dobrać metodę wytwarzania materiału IMT1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat nowoczesnych materiałów IMT1A_W03 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do badań właściwości materiałów IMT1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność poszczególnych materiałów do konkretnych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać metodę wytwarzania materiału + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat nowoczesnych materiałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do badań właściwości materiałów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lectures (30h):
Wprowadzenie do materiałów nieorganiczno-niemetalicznych

Wprowadzenie do materiałów nieorganiczno-niemetalicznych
1) Podział materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
2) Struktura materiałów (krystaliczna, elektronowa, defektów, mikrostruktura, itd.) a ich wybrane właściwości.
3) Materiały konstrukcyjne.
4) Materiały funkcjonalne.
5) Biomateriały.
6) Zaawansowane materiały ceramiczne.
7) Wybrane metody syntezy materiałów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego (z treści wykładów).
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium odbywa się w ramach ostatniego wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem Studiów AGH, w porozumieniu z Prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Podana przez Wykładowców na każdym z wykładów.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Additional information:

Moduł współprowadzony przez Wykładowców z Katedr WIMiC prowadzących badania i zajęcia dydaktyczne w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.