Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to metallic materials
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-102-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Pawłowski Bogdan (bpawlow@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe materiały inżynierskie stosowane współcześnie. Rodzaje materiałów metalicznych i ich zastosowanie. Stopy na osnowie żelaza – wytwarzanie, przetwórstwo, własności. Materiały wytwarzane drogą metalurgii proszków, formowanie przyrostowe (druk 3D).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod wytwarzania w odniesieniu do grup materiałów inżynierskich IMT1A_U04 Test
M_U002 Potrafi dobrać prawidłowe metody wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych IMT1A_U05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Znajomość współczesnych tworzyw inżynierskich i ich zastosowanie IMT1A_W03 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych materiałów metalicznych IMT1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod wytwarzania w odniesieniu do grup materiałów inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać prawidłowe metody wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość współczesnych tworzyw inżynierskich i ich zastosowanie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych materiałów metalicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lectures (30h):
Wprowadzenie do materiałów metalicznych

1. Podstawowe materiały inżynierskie stosowane współcześnie.
2. Rodzaje materiałów metalicznych, metody wytwarzania i ich zastosowanie.
3. Stopy na osnowie żelaza – wytwarzanie, własności.
4. Przeróbka plastyczna materiałów metalicznych.
5. Materiały wytwarzane drogą metalurgii proszków, formowanie przyrostowe (druk 3D).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego (z treści wykładów).
Zasady zaliczenia poprawkowego zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium odbędzie się w ramach ostatniego wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W porozumieniu z wykładowcą

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”. WNT, Warszawa 1998
2. Dobrzański L. A.: „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 2006
3. „Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia”. Praca zbiorowa, red. J. Pacyna, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B.Pawłowski, D. Tyrała, Effect of metallurgical factors on steel pipe corrosion in water distribution systems, Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247. — 2018 R. 39 nr 1, s. 34–38.
2. B. Pawłowski i in. The analysis of the water-expanded rock bolts ruptures during pressure test, Archives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 423–430.
3. B. Pawłowski i in., Failure analysis of shock absorber tubes, Engineering Failure Analysis, ISSN 1350-6307. — 2017 vol. 82, s. 533–539.
4. B. Pawłowski, Hypoeutectoid steels: critical points, Encyclopedia of iron, steel, and their alloys. Vol. III, Heat treatment: special-molten, ed. by Rafael Colás, George E. Totten. — Boca Raton : CRC Press ; Taylor & Francis Group, cop. 2016. — ISBN: 978-1-4987-6266-3. — S. 1801–1806.
5. P. Bała, J. Krawczyk, B. Pawłowski, R. Dziurka, G. Cios, The kinetics of phase transformations during continuous heating from as-quenched state of 17-4PH steel, Metal 2015 24th international conference on Metallurgy and materials, June 3rd–5th 2015, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-58-1. — s. 56.
6. B. Pawłowski, P. Bala, R. Dziurka, The effect of alloying elements on the temperature range of pearlite to austenite transformation in low alloy hypoeutectoid steels, Metal 2015 24th international conference on Metallurgy and materials, June 3rd–5th 2015, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-58-1. — s. 121.
7. B. Pawłowski, P. Bała, R. Dziurka, Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steels, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159–1161.
8. B. Pawłowski i in., Premature cracking of dies for aluminium alloy die-casting, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279.
9. B.Pawłowski, P. Bała, The effect of different delivery conditions on the accelerated degradation of structural steel in the coal mine environment, Archives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 945–950.
10. B. Pawłowski, Temperatury krytyczne w stalach, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. ISSN 0867-6631.
11. B. Pawłowski, Dilatometric examination of continuously heated austenite formation in hypoeutectoid steels, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, ISSN 1734-8412. — 2012 vol. 54 iss. 2, s. 185–193.
12. B. Pawłowski, Determination of critical points of hypoeutectoid steels, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 957–962.

Additional information:

Brak