Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering Graphics
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-103-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o zapisie graficznym stosownym przez inżynierów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie IMT1A_K01 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej IMT1A_K01 Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii IMT1A_U03 Execution of a project,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek IMT1A_U03 Execution of a project,
Oral answer,
Test
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D IMT1A_U03 Execution of a project,
Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni IMT1A_W02 Oral answer,
Test,
Activity during classes,
Execution of a project
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej IMT1A_W02 Execution of exercises,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej IMT1A_W02 Execution of exercises,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

 2. Rzuty prostokątne – zasady wykonywania. Europejski układ rzutów prostokątnych.

 3. Przecięcia brył płaszczyznami – widoki i przekroje, kład przekroju, rozwinięcie
  powierzchni bryły. Przenikanie brył.

 4. Oznaczenia chropowatości powierzchni. Zapis tolerancji kształtu i położenia.

 5. Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach – wprowadzenie.
  Rzut aksonometryczny, rzut prostokątny – podstawowe zasady.

 6. Elementy geometrii wykreślnej – obrazy elementów podstawowych (punkt, prosta, płaszczyzna), elementy przynależne.

 7. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – zasady wykonywania i
  rodzaje przekrojów.

 8. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – oznaczanie i kreskowanie
  przekrojów, przekroje przedmiotów symetrycznych, przekroje i widoki cząstkowe, kład
  przekroju.

 9. Wymiarowanie przedmiotów na rysunku. Zasady i sposoby rozmieszczania wymiarów.
  Zasady wymiarowania.

 10. Zapis tolerancji i pasowania wymiarów.

 11. Rysowanie połączeń maszynowych. Uproszczenia rysunkowe.

 12. Rysunek wykonawczy oraz złożeniowy. Dokumentacja konstrukcyjna.

 13. Schematy złożonych układów technicznych – podstawy odwzorowania.

 14. Podstawy rysunku architektoniczno-budowlanego.

 15. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD na przykładzie wybranych
  programów CAD 3D.

Project classes (30h):
 1. Zajęcia organizacyjne. Odwzorowania rysunkowe brył i przedmiotów.

 2. Odwzorowanie graficzne w rzutach prostokątnych i aksonometrii modeli rzeczywistych przedmiotów.

 3. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne brył geometrycznych. Przynależność
  punktu oraz prostej do płaszczyzny i powierzchni bryły. Odwzorowanie w rzutach prostokątnych kompozycja brył geometrycznych.

 4. Uzupełnianie brakującego rzutu prostokątnego brył i przedmiotów.

 5. Kolokwium: Rzutowanie prostokątne oraz aksonometria

 6. Przecięcie brył geometrycznych płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych.

 7. Przecięcie przedmiotów płaszczyznami – widoki, przekroje i kłady części maszyn.
  Wymiarowanie rysunku.

 8. Kolokwium: Widoki, przekroje oraz wymiarowanie przedmiotów na
  rysunkach.

 9. Rysunek wykonawczy części maszyn – tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia,
  oznaczanie chropowatości, rysowanie schematów.

 10. Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany.

 11. CAD 3D SolidWorks: konfiguracja programu, moduły, narzędzia, otwieranie projektu.
  Wstęp do modułów: szkic, operacje. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji:
  wyciągnięcie, obrót.

 12. CAD 3D SolidWorks: korzystanie z narzędzi modułów szkic oraz operacje. Relacje
  wymiarowe i geometryczne.

 13. CAD 3D SolidWorks: operacje na bryle – zaokrąglenie, faza, szyk kołowy oraz
  prostokątny, żebro, lustro, otwór, gwint, itp.

 14. CAD 3D SolidWorks: wykonywanie złożeń – podstawy. Odbieranie stopni swobody –
  tworzenie relacji wymiarowych i geometrycznych.

 15. CAD 3D SolidWorks: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy.
  Sprawdzian umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi modułów: szkic, operacje oraz złożenia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Określa prowadzący moduł na pierwszych zajęciach

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 średnia ocen z ćwiczeń projektowych oraz wiadomości z wykładów + 0,6
średnia ocen z kolokwiów (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku
terminach)
____________________________________________________________________________________________
Na ocenę końcową składa się zaliczenie:
- projektów wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych,
- projektów wykonanych jako prace kontrolne,
- praktycznej umiejętności korzystania z oprogramowania CAD 3D (SolidWorks),
- pytań kontrolnych z wykładów,
- kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określa prowadzący moduł na pierwszych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zasad wykonywania i umiejętność wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych
(podział: kąta, odcinka, okręgu na równe części, wykreślanie: prostych stycznych do okręgu, okręgów
wzajemnie stycznych, wielokątów foremnych, podstawowych krzywych płaskich, itp.)

Recommended literature and teaching resources:

Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji. PWN
Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP S.A.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT
Lewandowski Z.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP S.A.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady
Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN
Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH
Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika Inżynierska, WN-D AGH

W miarę możliwości korzystać z najnowszych proponowanej wydań literatury

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Terminy wykonania i oddania kolejnych – przewidzianych w harmonogramie – prac projektowych
określa prowadzący zajęcia.
2. Treść wykładów jest ściśle powiązana z ćwiczeniami projektowymi. Prowadzący ćwiczenia może
sprawdzić w formie pisemnej przygotowanie studenta do zajęć z tematyki dotyczącej realizowanego
projektu.