Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie informacyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
CIMT-1-108-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Koleżyński Andrzej (kolezyn@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące podstaw systemów komputerowych, budowy algorytmów obliczeniowych i ich implementacji komputerowej, metod kryptograficznych i podstawowych programach narzedziowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania komputerów oraz oprogramowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. IMT1A_K01
Skills: he can
M_U001 Potrafi sprawnie korzystać z różnych funkcji programów biurowych (przetwarzanie tekstu, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych). IMT1A_U01 Execution of laboratory classes,
Test
M_U002 Potrafi, poprzez zastosowanie różnych aplikacji, korzystać z usług sieci informatycznych. Potrafi projektować strony internetowe z wykorzystaniem języka HTML. IMT1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi, w podstawowym zakresie, korzystać z programów obliczeniowych oraz aplikacji do tworzenia i przetwarzania grafiki. IMT1A_U02 Execution of laboratory classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna budowę komputera, parametry oraz przeznaczenie jego komponentów. IMT1A_W02 Test results
M_W002 Zna architekturę oraz organizację sieci komputerowych a także zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci. IMT1A_W02 Test results
M_W003 Zna zasady kodowania informacji w systemach cyfrowych. IMT1A_W02 Test results
M_W004 Zna strukturę oprogramowania komputera oraz przeznaczenie różnych aplikacji. Zna i rozumie zagadnienia praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych. Zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu algorytmiki i tworzenia oprogramowania. IMT1A_W02 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania komputerów oraz oprogramowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sprawnie korzystać z różnych funkcji programów biurowych (przetwarzanie tekstu, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi, poprzez zastosowanie różnych aplikacji, korzystać z usług sieci informatycznych. Potrafi projektować strony internetowe z wykorzystaniem języka HTML. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi, w podstawowym zakresie, korzystać z programów obliczeniowych oraz aplikacji do tworzenia i przetwarzania grafiki. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna budowę komputera, parametry oraz przeznaczenie jego komponentów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna architekturę oraz organizację sieci komputerowych a także zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady kodowania informacji w systemach cyfrowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna strukturę oprogramowania komputera oraz przeznaczenie różnych aplikacji. Zna i rozumie zagadnienia praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych. Zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu algorytmiki i tworzenia oprogramowania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 62 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Wprowadzenie do informatyki. Historia komputerów. Kodowanie informacji w systemach cyfrowych. Podstawy budowy komputerów. Organizacja i architektura sieci komputerowych. Internet – wprowadzenie, protokoły, aplikacje. Bezpieczeństwo i ochrona danych w sieci. Oprogramowanie komputerów. Systemy operacyjne. Podstawy algorytmiki. Języki programowania. Programowanie.

Laboratory classes (30h):

Podstawy technik informatycznych:
- pojęcia podstawowe: sprzęt, oprogramowanie technologia informacyjna, typy komputerów, podstawowe elementy PC, wydajność komputera
- historia rozwoju systemów komputerowych
- reprezentacja informacji w systemach komputerowych
- budowa komputera klasy PC (procesor, pamięć, urządzenie wejścia/wyjścia, pamięci masowe)
- oprogramowanie: typy aplikacji, systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny
- sieci komputerowe: sieci lokalne i rozległe, Internet, intranet, sieci telefoniczne
- zastosowania komputerów, usługi w sieciach
- bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko pracy
- bezpieczeństwo danych: pojęcia podstawowe, wirusy komputerowe, szyfrowanie danych.
- podstawowe zagadnienia prawne i prawa autorskie.

Użytkowanie komputerów:
- podstawowe zasady efektywnego użytkowania komputerów
- zarządzanie plikami
- wirusy, usuwanie wirusów
- drukowanie.

Przetwarzanie tekstów:
- wprowadzanie i formatowanie tekstu, akapitu oraz dokumentu, formatowanie tekstu technicznego
- tabele, edycja wzorów
- obrazy, rysunki, wykresy, podpisy
- korespondencja seryjna
- przechowywanie i drukowanie dokumentu.

Arkusze kalkulacyjne:
- tworzenie, formatowanie, modyfikacja i używanie arkusza w wybranych obszarach zastosowania
- tworzenie standardowych formuł oraz funkcji matematycznych i logicznych
- tworzenie i formatowanie wykresów oraz diagramów
- analiza danych
- wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania obliczeń, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów.

Bazy danych:
- podstawowe zasady tworzenia i wykorzystania baz danych do organizowania dużych zasobów danych
- posługiwanie się programem do obsługi bazy danych
- tworzenie i modyfikacja tabel, zapytań, formularzy, raportów
- definiowanie relacji pomiędzy tabelami
- wybieranie i przetwarzanie informacji zawartych w bazie, z użyciem zapytań i funkcji sortowania dostępnych w programie
- import oraz eksport danych.

Grafika menedżerska i prezentacyjna:
- podstawowe zasady korzystania z programów do tworzenia prezentacji
- tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania
- edycja tekstu i grafiki, wykresy, diagramy, autokształty, multimedia
- zarządzanie prezentacją.

Usługi w sieciach informatycznych:
- podstawowe zasady i terminy związane z wykorzystaniem Internetu oraz znajomość zasady bezpieczeństwa z tym związane
- wyszukiwanie informacji, przeglądarki, archiwizacja i drukowanie rezultatów wyszukiwania
- komunikacja: poczta elektroniczna
- podstawy języka HTML, tworzenie prostych stron internetowych.

Obliczenia numeryczne:
- zasady korzystania z programu do obliczeń numerycznych
- definiowanie oraz inicjalizacja struktur danych
- proste obliczenia arytmetyczne, rysowanie wykresów
- korzystanie z wbudowanych procedur numerycznych
- tworzenie własnych procedur obliczeniowych
- podstawy analizy numerycznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Student, który nie uzyska w terminie pozytywnej oceny końcowej, obliczonej w sposób przedstawiony poniżej, może przystąpić dwukrotnie do testu poprawkowego (sprawdzianu praktycznego), raz w trakcie sesji i w razie niepowodzenia po raz drugi w trakcie sesji poprawkowej, uzyskując zaliczenie na zasadach ogólnych, określonych regulaminem.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z testu z zakresu materiału wykładów (30%) oraz ocena ćwiczeń laboratoryjnych (sprawdzian praktyczny umiejętności stosowania programów, które były przedmiotem zajęć) (70%). Uzyskane punkty przeliczane są na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia laboratoryjne można odrabiać przychodząc na zajęcia dowolnej innej grupy, w trakcie których wykonywane jest identyczne ćwiczenie, jak na zajęciach na których student był nieobecny.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, a na ćwiczeniach laboratoryjnych dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności.

Recommended literature and teaching resources:

Ł. Suma, Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Helion 2011.
J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, Helion 2011.
D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL. Kurs, Helion 2010.
P. Metzger, Anatomia PC. Wydanie XI, Helion, 2007
B. Sosinsky, Sieci komputerowe. Biblia, Helion 2011.
B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd. III, Helion 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None